Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Środki podlegające zwrotowi w ramach realizowanych projektów PO KL

data publikacji: 15-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej PO KL, dla każdego Priorytetu zostały uruchomione odrębne rachunki bankowe, na które beneficjenci zobligowani są przekazywać wszelkie środki podlegające zwrotowi w związku z realizacją projektów w ramach PO KL.

Numery obowiązujących rachunków, na które należy zwracać środki z budżetu państwa (przekazane przez WUP) oraz środki europejskie (przekazane przez BGK), zostały podane w piśmie WUP w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2010 r.

W związku z koniecznością weryfikacji prawidłowości zwróconych kwot w tytule przelewu należy podać następujące informacje:

 • Numer projektu; 
 • Kwotę należności w podziale na: 
  • paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową (2007, 6207, 2009, 6209) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; 
  • źródło finansowania (środki europejskie, krajowy wkład publiczny) w przypadku beneficjentów prywatnych; 
  • rodzaj zwróconych środków (niewykorzystane środki pod koniec projektu, wydatki niekwalifikowalne, korekta finansowa, nieprawidłowość); 
  • rok, w którym przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot; 
  • wysokość oraz rodzaj odsetek, jeśli są zawarte w zwracanej kwocie.