Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Powierzenia przetwarzania danych osobowych przez powiatowe urzędy pracy w ramach projektów PO KL

data publikacji: 15-11-2010

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy przekazuje pracodawcy lub instytucji szkoleniowej dane uczestników projektu systemowego w zakresie niewykraczającym poza właściwy dla danej formy wsparcia zakres określony w jednym z poniższych aktów prawnych:

  • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) 
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 315) 
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych z dnia 7 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 502) 
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1160)

to wówczas mamy do czynienia z udostępnieniem danych osobowych a nie powierzeniem ich przetwarzania. W takiej sytuacji nie ma konieczności podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych.

Jeżeli natomiast zakres przekazywanych danych osobowych wykracza poza warunki dopuszczone w wyżej wymienionych aktach, ale jest zgodny z zakresem Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS 2007), to powiatowy urząd pracy musi wystąpić do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanemu podmiotowi. Po uzyskaniu pisemnej zgody powiatowy urząd pracy jest zobowiązany do podpisania z danym przedsiębiorstwem lub instytucją szkoleniową umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie przypominamy, iż umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna być zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie oraz ze wzorami umów obowiązującymi w powiatowych urzędach pracy.