Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Plan komunikacji PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 25 lutego 2008 r. do Instutucji Koordynującej NSRO został przekazany Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w celu sprawdzenia jego zgodności ze Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013. Do momentu zaakceptowania Planu przez IK NSRO oraz zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PO KL, Plan komunikacji PO KL pozostaje projektem.

Zgodnie z Rozdziałem 3.2 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, do momentu zaakceptowania przez Komisję Europejską Strategii komunikacji i uzgodnienia z Instytucją Koordynującą NSRO Planu komunikacji instytucje zaangażowane w procesy wdrażania Programu posługują się projektem Planu komunikacji, który jest zamieszczony poniżej.

Plan komunikacji PO KL jest dokumentem określającym zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych w tym zakresie.
Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są załącznikiem Planu komunikacji PO KL.
Celem Wytycznych jest ustalenie jednolitej interpretacji przepisów europejskich w sprawie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie informacji i promocji.

Wytyczne te dotyczą oznaczania projektów i odnoszą się zarówno do sposobów oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak i wszystkich innych działań związanych z promocją i informowaniem o Programie.
Poniżej zamieszczamy Plan komunikacji PO KL wraz z Wytycznymi oraz wszelkie logotypy dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do pobrania.

Zobacz: Ważne dokumenty