Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany zapisów Regulaminu Stypendialnego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL

data publikacji: 15-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmianie uległy następujące zapisy Regulaminu Stypendialnego określającego zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, Działania 8.2, Priorytetu VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Paragraf 1 ust. 2 Regulaminu Stypendialnego otrzymuje brzmienie:
  „Doktorant:
 1. uczestnik studiów doktoranckich, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

lub

 1. inna osoba niż uczestnik studiów doktoranckich przygotowująca rozprawę doktorską, która posiada wszczęty przewód doktorski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z pózn. zm.) do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora,

lub

 1. osoba wskazana w punkcie a) lub b), która w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium do 30.09.2011 r. uzyskała stopień doktora.” 
 • Paragraf 2 ust. 5 Regulaminu Stypendialnego otrzymuje brzmienie: 
  „Stypendium przyznaje się na okres 1 roku akademickiego tj. od 01.10.2010 r. do 31.07.2011r. Doktorantom, którzy w trakcie realizacji projektu uzyskali stopień doktora stypendium przyznaje się na okres od 01.10.2010 r. do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej.” 
 • Paragraf 5 ust. 16 Regulaminu Stypendialnego otrzymuje następujące brzmienie:
  „Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Przewodniczący Komisji ma prawo dokonywania zmian punktacji ocen cząstkowych i końcowych oraz w sumie ocen w karcie oceny merytorycznej, jeżeli wystąpią oczywiste błędy rachunkowe oraz w punkcie 5 i 6 karty w sytuacji wystąpienia okoliczności, mających wpływ na ocenę, które nieznane były na etapie składania wniosku.” 
 • Paragraf 6 ust. 4 Regulaminu Stypendialnego otrzymuje następujące brzmienie:
  „Stypendium wypłacane będzie w jednej transzy, w wysokości określonej w Umowie. Wypłata środków nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przez obie strony.” 
 • W paragrafie 6 Regulaminu Stypendialnego dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
  „Do postępowania określonego niniejszym Regulaminem Stypendialnym stosuje się zakaz podwójnego finansowania zdefiniowany w pkt. 3.1.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2010 r.” 
 • Paragraf 3 ust. 1 załącznika nr 5 (Umowa) do Regulaminu Stypendialnego otrzymuje brzmienie:
  „WUP w Poznaniu zobowiązuje się do przekazania stypendium przelewem na wskazany przez doktoranta rachunek bankowy w wysokości określonej w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami Regulaminu Stypendialnego określającego zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju wielkopolski”, Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, Działania 8.2, Priorytetu VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” 
 • Paragraf 4 załącznika nr 5 (Umowa) do Regulaminu Stypendialnego otrzymuje następujące brzmienie:
  „Doktorant otrzymujący stypendium zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania Regulaminu Stypendialnego,
  b) kontynuowania pracy naukowej lub podejścia do obrony pracy doktorskiej
  w przypadku jej zaplanowania oraz przedłożenia kserokopii uchwały o nadaniu stopnia doktora potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu po uzyskaniu stopnia doktora, w terminie 5 dni od podjęcia uchwały.
  c) dostarczenia do WUP w Poznaniu treści swojej pracy doktorskiej oraz jej streszczenia lub głównych założeń pracy doktorskiej (zgodnie
  z § 7 ust. 1 pkt c Regulaminu Stypendialnego), celem publikacji na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl oraz w Informatorze WUP w Poznaniu,
  d) bezwzględnego stosowania się do Regulaminu Stypendialnego oraz zaleceń WUP w Poznaniu.” 
 • W przypadku osób określonych w § 1 ust. 2 pkt c Regulaminu Stypendialnego w zamian załącznika nr 9 obowiązuje załącznik nr 9a o następującej treści:
  „Oświadczam, że: 
  obroniłem/am swoją pracę doktorską w dniu …………………….. W załączeniu przekazuję kserokopię uchwały o nadaniu stopnia doktora potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zobowiązuję się do dostarczenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu treści swojej pracy doktorskiej oraz jej streszczenia lub głównych jej założeń (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt c Regulaminu Stypendialnego) celem publikacji na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

  Jestem świadomy / świadoma , iż niewywiązanie się z przedmiotowego zobowiązania będzie skutkować zwrotem przyznanego mi stypendium wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych zgodnie z §5 Umowy Stypendialnej.” 
 • Pozostałe postanowienia Regulaminu Stypendialnego nie ulegają zmianie.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu systemowego pt. "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski"

data publikacji: 13-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” są:

 • Podinspektor Kinga Wiśniewska, tel. 61-846-38-03 
 • Podinspektor Karolina Polowa, tel. 61-846-38-03 
 • Podinspektor Karol Fiedorowicz, tel. 61-846-38-18

Bezpośrednią kontrolę nad realizacją przedmiotowego projektu sprawuje:

 • Kierownik Oddziału Projektów Własnych - Joanna Pawełek – Dunajewska tel. 61-846-38-01

Program Stypendialny 8.2.2 – nabór wniosków

data publikacji: 26-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez doktoranta Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie do dnia 17.12.2010 r. włącznie. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu WUP w Poznaniu.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 18.