Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/POKL/8/D.1.1/10 - projekty innowacyjne

data publikacji: 02-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 02.12.2010 roku ogłoszony zostaje konkurs zamknięty dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 02.12.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

W ramach ogłoszonego konkursu dla Priorytetu VIII mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Temat:

  1. „Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców”

których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki poprzez efektywny transfer wiedzy i technologii pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami oraz komercjalizację wyników badań naukowych.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 02.12.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Temat:
1.   Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców
W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Temat: „Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki poprzez efektywny transfer wiedzy i technologii pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami oraz komercjalizację wyników badań naukowych.
W ramach niniejszego konkursu należy składać projekty innowacyjne, które mogą uwzględniać realizację zadań we współpracy ponadnarodowej.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. 5. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/10
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowanych
* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów innowacyjnych wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota
6 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/8/D.1.1/10
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Program PO KL/Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/8/D.1.1/10
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 5.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/10
Ważne informacje:
Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki:
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa