Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Składki ubezpieczeniowe od stypendiów wypłacanych w ramach projektów

Informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, kierujące osoby na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe/praktykę zawodową mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające stypendium z tytułu uczestnictwa w powyższych formach aktywizacji zawodowej (obowiązek ten dotyczy zarówno osób zarejestrowanych jako bezrobotne, jak też pozostałych osób pozostających bez zatrudnienia, które znajdują się poza rejestrem prowadzonym przez powiatowy urząd pracy).