Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca niewykorzystanych środków dotacji 2010

data publikacji: 20-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL oraz Zasadami finansowania POKL dofinansowanie, które Beneficjenci otrzymali na realizację projektów w formie płatności z budżetu środków europejskich (odpowiednio Paragraf 2007 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6207 – wydatki majątkowe), nie podlega zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane jest zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej Umowy o dofinansowanie projektu. Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje Beneficjentów sektora finansów publicznych, iż w kwestii jak mają postępować z niewykorzystanymi środkami budżetu środków europejskich na koniec 2010 roku wystosowane zostało pismo do Instytucji Zarządzającej.

Natomiast, dofinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (odpowiednio Paragraf 2009 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6209 – wydatki majątkowe) w części niewykorzystanej do końca 2010 roku podlega zwrotowi w terminie do 31 grudnia 2010 roku na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej.

Ponadto we wskazanym powyżej terminie, należy przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu rozliczenie kasowe środków otrzymanych w 2010 roku (Załącznik nr 1).

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zwrócone środki zostaną przekazane Beneficjentom na początku kolejnego roku budżetowego, po zaakceptowaniu złożonego rozliczenia kasowego i pod warunkiem dostępności środków.

Do pobrania: