Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Omyłka pisarska w zapisach Karty oceny merytorycznej dla konkursów innowacyjnych ogłoszonych w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX

data publikacji: 21-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w Kartach oceny merytorycznej dla konkursów innowacyjnych testujących:

 • w ramach Priorytetu VI – nr 1/POKL/6/D.1.1/10 ogłoszonego dnia
  27 września 2010 r., 
 • w ramach Priorytetu VII – nr 1/POKL/7/D.1.1/10 ogłoszonego dnia
  5 listopada 2010 r., 
 • w ramach Priorytetu VIII – nr 1/POKL/8/D.1.1/10 ogłoszonego dnia
  2 grudnia 2010 r., 
 • w ramach Priorytetu IX – nr 1/POKL/9/D.1.1/10 ogłoszonego dnia
  2 grudnia 2010 r.,

wystąpiła oczywista omyłka pisarska. W przedmiotowych dokumentach w pkt 3.5 Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektu następujący zapis „dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie” powinien brzmieć „nie dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie”.

Poniżej dostępny jest prawidłowy wzór Karty oceny merytorycznej wniosku
o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego PO KL.

Do pobrania: