Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe wersje dokumentów i wytycznych programowych obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

data publikacji: 31-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązują zaktualizowane wersje następujących dokumentów oraz wytycznych programowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępne poniżej w wersji elektronicznej do pobrania:

 1. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2011 r.) [PDF] 
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [PDF] (z dnia 22.11.2010 r., wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2011 r.) 
 3. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [PDF] (z dnia 21.12.2010 r., dokument obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.) 
 4. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 [PDF] (obowiązują od 1 stycznia 2011 r.) 
 5. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 [PDF] (z dnia 21.12.2010 r., obowiązują od 1 stycznia 2011 r.) 
 6. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki [PDF] ( z dnia 23.12.2010 r., dokument obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.) 
 7. Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [PDF] (z dnia 23.12.2010 r., dokument obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.) 
 8. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS [PDF] (obowiązują od 1 stycznia 2011 r.) 
 9. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. [PDF] (obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. w odniesieniu do wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe oraz nabory projektów systemowych ogłoszone od 1 stycznia
  2011 r.).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. projektodawcy będą mogli składać nowe wnioski jedynie w nowej wersji 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Dodatkowo WUP w Poznaniu informuje, iż IZ PO KL w nowej wersji 6.4 GWA udostępni funkcjonalność, która pozwoli na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosku o dofinansowanie przygotowanego do dnia 31.12.2010 r. w starej wersji 5.3 GWA PO KL (dotyczy sytuacji dokonywania zmian w projekcie lub poprawy wniosku złożonego w pierwszej wersji do dnia 31.12.2010 r.). 20 grudnia 2010 r. pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64 została udostępniona nowa wersja 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ww. zaktualizowane wersje wytycznych oraz dokumentów programowych dodatkowo zostaną zamieszczone w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl po ich wejściu w życie.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż szczegółowy opis wprowadzanych z dniem 1 stycznia 2011 r. zmian w zakresie ww. dokumentów i wytycznych programowych znajduje się na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Zmiany w dokumentach.