Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w zakresie realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL

data publikacji: 11-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z dniem 21 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598).

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z § 2 pkt. 8 przedmiotowego rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pracowniku – należy przez to rozumieć:

  1. pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. N 21, poz. 94, z późn. zm.), 
  2. właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, 
  3. wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami przejściowymi, konieczne jest dostosowanie treści wniosków o udzielenie pomocy złożonych po 20 grudnia 2010 r. do postanowień nowego rozporządzenia. Tym samym, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych powinni zostać wyłączeni ze wsparcia w przypadku projektów, dla których wniosek o dofinansowanie projektu lub umowa wewnątrzprojektowa spełniająca kryteria wniosku o udzielenie pomocy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3) lit b) nowego rozporządzenia zostały złożone po dniu 20 grudnia 2010 r.

Jest to szczególnie istotne w przypadku projektów otwartych, w których rekrutacja rozpoczęła się na podstawie umów zawartych z beneficjentami pomocy po wejściu w życie nowego rozporządzenia, a także projektów wieloetapowych, w ramach których przewidziano kilka edycji wsparcia (np. szkoleń lub doradztwa) kierowanego do beneficjentów pomocy na podstawie zawartych umów wewnątrzprojektowych.

Zgodnie z § 40 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, do umów o dofinansowanie oraz umów o przystąpieniu do projektu, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednoczenie, zgodnie z § 40 ust. 2 rozporządzenia, do wniosków o udzielenie pomocy (rozumianych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3) złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawartych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto przedmiotowe rozporządzenie precyzuje definicje pojęć istotnych dla prawidłowej realizacji projektu poprzez: 

  • doprecyzowanie pojęcia wniosku o udzielenie pomocy, przez który należy rozumieć zarówno wniosek o dofinansowanie projektu, jak również umowę o przystąpieniu do projektu, zawieraną z beneficjentem pomocy (rozróżnienie to jest szczególnie istotne w kontekście weryfikacji spełnienia efektu zachęty, który zakłada, że pomoc nie może być udzielona beneficjentowi pomocy, jeżeli realizacja projektu lub działania rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy); 
  • doprecyzowanie definicji projektu realizowanego na potrzeby konkretnego beneficjenta pomocy (tj. pojedynczego przedsiębiorstwa wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz ewentualnie innych przedsiębiorstw powiązanych z nim (nie zaś z beneficjentem!) organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo. Projekt realizowany „na potrzeby” należy odróżnić od zwykłego projektu „zamkniętego”, w ramach którego koszty obsługi projektu nie są objęte regułami pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 
  • doprecyzowanie katalogu wydatków objętych pomocą de minimis (w projekcie rozporządzenia wskazano wprost, że pomoc de minimis może być udzielona na szkolenia, doradztwo oraz zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu, przy pozostawieniu dotychczasowej formuły otwartego katalogu wydatków kwalifikowalnych).