Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

PO KL – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z licznymi pytaniami i uwagami dotyczącymi realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zamieszcza bazę FAQ opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zawierającą zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ww. projektu.

1. Czy szkoły o charakterze przepływowym, gdzie liczba dzieci może być płynna w ramach jednego roku szkolnego (np. szkoły przyszpitalne, sanatoryjne) może wziąć udział w projekcie indywidualizacji?
W przekazanych z Kuratorium Oświaty do Instytucji Pośredniczącej danych z Systemu Informacji Oświatowej brak jest informacji na temat liczby dzieci w tego typu placówkach. W przypadku planowanego zgłoszenia takiej szkoły do projektu przez jej organ prowadzący pojawia się problem dotyczący wielkości środków przypadających na taką szkołę.
MEN
Takie szkoły mogą wziąć udział w projekcie. Zapotrzebowanie na pewne typy zajęć oraz na pomoce dydaktyczne, szkoły mogą rzetelnie określić na podstawie doświadczeń. Wielkość środków musi wynikać z uzasadnionych potrzeb.

2. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania …” wskazują liczbę uczniów klas I-III w danej szkole jako podstawę algorytmu wyznaczającego wysokość przyznawanego dofinansowania. Liczba ta podawana jest do SIO na początku roku szkolnego i możliwa do udostępnienia IP w celu weryfikacji wniosków na początku IV kwartału. Mając na uwadze powyższe, szkoły składając wniosek o dofinansowanie uwzględniają liczbę uczniów klas I-III aktualną na dzień składania wniosku o dofinansowanie (bieżący rok szkolny), tejże grupy uczniów dotyczy diagnoza będąca podstawą organizacji wsparcia w ramach projektu. Tymczasem procedura przygotowania i wyboru projektów (konieczność spełnienia standardów I-III, czas trwania procesu oceny kilkuset wniosków o dofinansowanie) przesuwa okres realizacji projektu na kolejne semestry nauki, co może powodować konieczność objęcia wsparciem uczniów, którzy będą rozpoczynać naukę w kolejnym roku szkolnym. Organy prowadzące mogą również planować projekty, których okres realizacji wykracza poza rok szkolny, w którym została przeprowadzona diagnoza. Czy w takiej sytuacji diagnoza powinna dotyczyć klasy III bieżącego roku szkolnego i czy wsparciem mogą zostać objęci uczniowie klasy I następnego roku szkolnego nieobjęci diagnozą w momencie składania wniosku?
MEN
Projektem objęci są uczniowie uczący się aktualnie w klasach I-III szkoły podstawowej. Planowane zajęcia nie muszą ograniczać się do jednego roku szkolnego. Wniosek o dofinansowanie może obejmować np. dwa kolejne lata szkolne a diagnoza dotyczyć dwóch roczników uczniów objętych projektem. Intencją projektu jest, by wsparciem objęta została jak największa grupa beneficjentów, tj. uczniów klas I – III. Dzieci, które będą uczęszczać do klasy I w kolejnym roku szkolnym, następującym po roku złożenia wniosku o dofinansowanie powinny być również brane pod uwagę w realizowanym projekcie. Możliwa jest wówczas modyfikacja wniosku o dofinansowanie w sytuacji, kiedy przeprowadzona dla uczniów klasy I diagnoza wskaże na konieczność zaplanowania i zorganizowania zajęć danego rodzaju. Poza tym, należy jednocześnie pamiętać, że projekt jest jedynie uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom w ramach indywidualizacji, które powinno być zorganizowane w szkole, jeśli są takie potrzeby. Wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego i niezależnie od realizowanego projektu jest zadaniem szkoły. Projekt wzbogaca jedynie tę ofertę.

3. W opisie standardu III użyto trybu teraźniejszego „doskonalą”, tymczasem oświadczenie podpisywane przez dyrektora stwierdza fakt w trybie dokonanym – „doskonalili” i „posiadają”. Czy spełnienie standardu III oznacza zakończony proces doskonalenia zawodowego w kierunku wyznaczonym przez program indywidualizacji i czy do spełnienia standardu nie wystarczy podjęcie kształcenia w danym kierunku?
MEN
Spełnienie standardu III nie oznacza zakończonego procesu doskonalenia nauczycieli. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, w art. 6 jako jedno z zadań nauczycieli, wskazane zostało dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, natomiast Stopień realizacji tego zadania, tj. aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, stanowi kryterium oceny jego pracy. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Stąd nie ma ono charakteru procesu zakończonego. Użyty w opisie standardu tryb dokonany oznacza przygotowanie nauczyciela wynikające z posiadanych przez niego kwalifikacji zdobytych w ramach studiów pedagogicznych czy formy doskonalenia odbyte w czasie dotychczasowej pracy zawodowej. Nauczyciel przygotowany jest zatem również do udzielania uczniom wsparcia zarówno na obowiązkowych jak i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Oczywiście nie może on prowadzić zajęć specjalistycznych, jeśli nie posiada w tym zakresie odpowiedniego przygotowania, jednakże różnego rodzaju formy rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci czy zajęcia wyrównawcze wyrównujące braki programowe lub inne, stosownie do potrzeb, wpisujące się w jego kompetencje, mogą być przez niego realizowane. Z drugiej strony może on uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje i wpisać się w zajęcia objęte projektem, a ich realizacja rozpocząć się może od drugiego półrocza danego roku szkolnego. Należy zauważyć, że dyrektor przygotowując projekt powinien brać pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenia, rodzaj potrzeb powtarzających się w każdym roku szkolnym i odpowiednio prowadzić politykę kadrową, w tym planować i organizować doskonalenie swoich nauczycieli. Ocena przygotowania nauczyciela należy do dyrektora szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli określa jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia danego rodzaju zajęć w określonym typie i rodzaju szkoły.

4. Czy będzie możliwe finansowanie wskazanych poniżej zajęć w ramach projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III:

- Zajęcia teatralne,
- Zajęcia taneczne,
- Szachy,
- Języka angielski/niemiecki,
- Zajęcia z literatury,
- Zajęcia muzyczne,
- Zajęcia sportowe.
MEN
Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe, ponieważ zajęcia planowane są do realizacji na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb. Stąd, jeśli dla rozwijania szczególnych uzdolnień dzieci właśnie takie zajęcia należy zorganizować, ich realizacja będzie zasadna. Ale taka ocena pozostaje zawsze na poziomie szkoły. Zwrócić uwagę należy jednakże na fakt, że zajęcia te muszą odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby uczniów a ich zaplanowanie znajdować swoje udokumentowanie w przeprowadzonej diagnozie. Dyrektor, wskazując na takie właśnie zajęcia musi mieć świadomość, że w przypadku kontroli realizacji projektu zobowiązany będzie do przedstawienia diagnozy, będącej podstawą organizacji takiego, a nie innego rodzaju zajęć. Czy będą to więc zajęcia teatralne, taneczne, na basenie bądź inne, zdecyduje dyrektor szkoły, opierając się na dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole diagnozie i ponosząc za to odpowiedzialność. Trudno kwestionować rodzaj zajęć zważywszy na fakt, że mogą one w ocenie specjalistów być bardzo pomocne i istotnie przyczynić się czy to pokonania trudności, czy też rozwijania różnego rodzaju uzdolnień. Być może dla uczniów z zaburzoną komunikacja interpersonalną, wycofującą postawą, mających trudności w budowaniu relacji zajęcia teatralne będą doskonałym sposobem na wzrost motywacji, otwarcie się na innych, nawiązanie szkolnych przyjaźni. Z kolei dla dzieci z zaburzoną lateralizacją, koordynacją ruchową zajęcia taneczne będą rodzajem terapii.
5. Jak zaplanować zajęcia i wydatki w przypadku szkoły, do której wg danych ma uczęszczać 71 uczniów, skoro aktualnie wolę nauki, włącznie z przyszłą klasą I, potwierdziło 69 uczniów?
MEN
Istotnie, liczba uczniów jest bardzo ważna dla takiego planowania. Liczbą braną pod uwagę na potrzeby projektu powinna być liczba dzieci, która potwierdziła wolę nauki. Rodzic decyduje o wyborze szkoły, niezależnie od tego, czy dziecko przypisane jest do konkretnego obwodu. Jeśli rodzic nie złożył deklaracji, że dziecko rozpocznie naukę właśnie w szkole obwodowej, być może zapisze je do innej szkoły, stad dane statystyczne nie mogą być wyznacznikiem liczby uczniów. Mogą też być przypadki zapisania do szkoły dzieci spoza obwodu. Będą one także beneficjentami projektu, a nie znajdują się w posiadanym przez dyrektora wykazie. Dane pomagają jedynie w weryfikacji liczby dzieci.
6. Czy zajęcia tego samego rodzaju można zaplanować z podziałem na grupy wiekowe, czyli osobno na klasę I, klasę II i klasę III w danym roku szkolnym? Wówczas minimalna liczba godzin zajęć tego samego rodzaju daje 90 godz. rocznie.
MEN
Jak sami Państwo zaznaczacie w pytaniu, 30 godzin to minimalna liczba godzin danych zajęć, zatem nie ma określenia liczby maksymalnej. Zajęcia zorganizowane powinny być tak, by rzeczywiście przynosiły efekty. Nie ma przeciwwskazań, żeby je zorganizować dla każdej z klas na I etapie edukacyjnym oddzielnie. Można również organizować grupy międzyoddziałowe. Kryterium doboru są zdiagnozowane potrzeby, ich rodzaj i specyfika a nie przynależność dziecka do danej klasy czy też jego wiek metrykalny. Planując zajęcia, należy pamiętać o kwocie dofinansowania, która określa jednorazowe wsparcie szkoły w obecnym okresie programowania. W zależności od tego czy zostanie ona przeznaczona tylko na prowadzenie zajęć, czy również na doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do ich prowadzenia, liczba godzin samych zajęć będzie różna.
7. Jaką maksymalnie kwotę na realizację projektu może zaplanować licząca w klasach I - III 69 uczniów? Czy jest to kwota 30 tys. zł na cały projekt, czy na rok?
IZ PO KL/ WZ
Wysokość kwoty finansowej przeznaczonej dla każdego organu prowadzącego czy też szkoły w ramach projektu została określona na poziomie 30 tyś zł (ogółem dla całego projektu, a nie w podziale na kolejne lata jego realizacji), w celu wskazania algorytmu podziału środków pomiędzy regiony. Na poziomie realizacji szkolnych programów indywidualizacji IP podejmuje decyzję o podziale środków w województwie. Jednocześnie należy podkreślić, iż wysokość środków finansowych przekazanych konkretnym organom prowadzącym zależy od zdiagnozowanych potrzeb, w związku z czym dopuszcza się możliwość przekazania szkołom kwoty niższej lub wyższej niż 30 tys. zł , o ile IP ma pewność, że pozostałe szkoły nie są zainteresowane (nie będą) uczestniczyły w projekcie. Kwota środków finansowych uzgodniona pomiędzy IP a szkoła jak i organem prowadzącym przeznaczona jest na cały okres realizacji projektu.
8. Ile wynosi cross-finansing w ramach projektu?
IZ PO KL/ WF
Wartość wydatków w ramach cross-finansing nie może przekroczyć 10 % wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. Wyjątek stanowią priorytety dotyczące integracji społecznej gdzie wydatki w ramach cross-finansing mogą wynosić do 15 %.
9. Czy zakup luster do zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy zaliczyć należy do kosztów cross-financingu?
IZ PO KL/ WF
Zgodnie z obowiązującą definicją, wydatkiem kwalifikowalnym w ramach wsparcia objętego cross-financingiem jest m.in. zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe (...), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. O ile powyższe warunki zostaną spełnione, czyli przede wszystkim zakupione w ramach projektu lustro będzie stanowić środek trwały i zostanie ujęte w ewidencji księgowej beneficjenta oraz jego wartość przekroczy ok. 350 zł, powyższy zakup może zostać objęty wsparciem w ramach cross-financingu.
 
10. Co można zakupić w ramach cross-finansingu, a co w ramach kosztów ogółem?
IZ PO KL/ WF
Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem dotyczą przede wszystkim:
a) zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli;
b) zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych1, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego;
c) dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.
Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków, a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych związanych z realizowanymi projektami w ramach PO KL.
 
11. Czy oprogramowanie można zakupić w ramach kosztów ogółem? Mimo, że jego cena wynosi 1.000 zł?
IZ PO KL/ WF
Tak, wydatek na zakup oprogramowania (jako wartość niematerialna i prawna nie będąca środkiem trwałym), bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach crossfinancing.
12. W jaki sposób zgodnie z wytycznymi MRR, MEN i prawodawstwem krajowym mogą szkoły zakupić „usługę edukacyjną” od własnych nauczycieli?
IZ PO KL/WSW
Beneficjentem projektu jest organ założycielski szkoły (JST), który z uwagi na to, iż zalicza się do jednostek sektora finansów publicznym jest podmiotowo zobligowany do stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też zakup usługi edukacyjnej powinien nastąpić w formie zamówienia publicznego przeprowadzanego przez JST. Istnieje możliwość powierzenia przez JST przygotowania i przeprowadzenia postępowania szkole pod warunkiem udzielenia pełnomocnictwa. Jednakże wartością przeprowadzanego postępowania powinna być wartość wszystkich dostaw i usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu dla wszystkich szkół w nim uczestniczących. Nie jest możliwe przyjęcie rozwiązania polegającego na dokonywaniu zakupów dostaw i usług przez poszczególne szkoły przy zastosowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych odnoszących się tylko do wartości usług i dostaw dotyczących danej szkoły. Mając powyższe na uwadze szkoły mogą zakupić „usługę edukacyjną” od własnych nauczycieli jedynie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oferta nauczycieli będzie najlepsza.
13. Czy usługę edukacyjną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych może realizować firma zewnętrzna zatrudniająca nauczycieli?
MEN
Tak, jeśli firma została wyłoniona przez organ prowadzący przy zapewnieniu zasad konkurencyjności.
 
14. Czy nauczyciel, który składa do organu prowadzącego swoją ofertę dotyczącą usługi edukacyjnej może w ramach jednego organu złożyć ją dla kilku szkół, i czy taką ofertę może złożyć do kilku organów?
MEN
Beneficjentem projektu jest organ prowadzący, który przygotowuje jeden projekt systemowy i przeprowadza postępowanie na podstawie uprzednio określonych potrzeb szkół. Warunki, jakie ma spełniać oferent, muszą być określone przez zamawiającego (organ prowadzący) i muszą respektować zasady konkurencyjności.
15. Czy należy ogłosić przetarg na nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach? Jeżeli tak, to jakim trybem?
IZ PO KL/WSW
Wybór nauczycieli powinien nastąpić zgodnie z zasadami ustawy PZP. Organ prowadzący jako zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wybór trybu postępowania. Wybór dwóch podstawowych trybów, tj. przetargu ograniczonego lub nieograniczonego jest możliwy bez przedstawiania uzasadnienia ich zastosowania. Aby zastosować inny tryb (zapytanie o cenę, z wolnej ręki) trzeba przedstawić dowody na wystąpienie przesłanek uzasadniających ich zastosowanie. W przeciwnym razie ze strony organów kontrolujących (np. Komisja Europejska) mogą pojawić się zarzuty niezapewnienia zasady konkurencyjności oraz przejrzystości.
 
16. Czy jest ustalona obowiązująca stawka godzinowa pracy nauczyciela? Czy szkoła sama może określić wysokość wynagrodzenia?
MEN
Stawki będą wynikać z oferty przyjętej przez organ prowadzący w wyniku przeprowadzonego w odpowiednim trybie postępowania.
 
17. Prosimy o:
a. Wskazanie stawki godzinowej wynagrodzenia nauczyciela za wykonywane obowiązki na rzecz projektu lub wskazanie sposobu kalkulacji takiego wynagrodzenia;
b. Wskazanie, czy zatrudnienie nauczycieli bezpośrednio przez organ prowadzący jest wykonalne prawnie (np. w jakiej jednostce organizacyjnejbędzie zatrudniony nauczyciel, na jakim stanowisku, czy jednostka ta możezatrudnić nauczycieli zgodnie z własnymi regulaminami, w szczególności zwykazem stanowisk).
MEN
Por. odpowiedzi na pytania 15 i 16.
18. Czy nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu mogą być za to nagradzani w postaci dodatku motywacyjnego, nagród lub wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ze środków realizowanego projektu, w ramach stosunku pracy wynikającego z Karty Nauczyciela?
MEN
Jakiekolwiek formy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnianych zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela nie mogą być sfinansowane ze środków unijnych.
 
19. Obowiązek przeprowadzenia diagnozy potrzeb uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania wynika ze Standardu I i nie ma możliwości, aby był finansowany w ramach projektu. Natomiast stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2010 r. odpowiedzialnością za przeprowadzenie takiej diagnozy obarcza dyrektorów szkół. W związku z powyższym, jeśli JST jako beneficjent i organ prowadzący powierzy przeprowadzenie diagnozy podległym szkołom to czy oznacza, że mają ją wykonać nauczyciele szkoły w ramach 40 tygodniowego czasu pracy czy też dopuszczalna jest realizacja tego zagadnienia poprzez umowy cywilno-prawne?
MEN
Diagnozę potrzeb uczniów prowadzi każda szkoła, niezależnie od tego czy zajęcia organizowane są w ramach projektu, czy też realizuje je szkoła w ramach własnych możliwości kadrowych i finansowych. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a właśnie w ten obszar wpisują się zajęcia dodatkowe, których mowa w projekcie, poprzedzone jest przecież analizą komu i jaki rodzaj wsparcia jest potrzebny. Nie ma powodu finansowania tego zadania z projektu ani też zlecania tego zewnętrznym firmom. Szkoła posiada opinie i orzeczenia poradni, które są podstawą do objęcia indywidualizacją oraz analizuje swoją pracę cyklicznie, w tym osiągnięcia uczniów, problemy wychowawcze i każdy obszar swojego działania. Doskonale wie, którzy uczniowie jakimi zajęciami powinni zostać objęci. JST niczego szkołom nie powierza, za to odpowiedzialny jest dyrektor, bo wynika to z jego zadań i razem z radą pedagogiczną decyduje o zajęciach. Dla uniknięcia w przyszłości tych i podobnych im pytań należy mieć na względzie fundamentalną zasadę; Szkoła ma obowiązek wspierać ucznia i od dziesiątek lat to robi. Podkreślenie indywidualnego podejścia do ucznia w nowej podstawie programowej czy też w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest wzmocnieniem tego zadania, zwróceniem na nie szczególnej uwagi. Ale to nie jest nakładanie na szkołę czegoś, czego dotychczas nie robiła.
20. Czy osoby świadczące usługi edukacyjne w ramach projektu poprzez umowy cywilno-prawne muszą posiadać kwalifikacje zgodne z wymogami Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi?
MEN
Wymagania dotyczące kwalifikacji muszą wynikać ze specyfiki zamawianych usług, ich odpowiedniej realizacji oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestniczącym w zajęciach dzieciom.
21. W związku z powyższym czy wykonawca od którego została zakupiona usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych musi posiadać kadrę szkoleniową z uprawnieniami zgodnymi z uprawnieniami wymaganymi od nauczycieli?
MEN
Porównaj pytanie 20.
22. Czy z funduszy projektu może zostać sfinansowane zatrudnienie na część etatu nauczyciela do prowadzenia zajęć w projekcie lub dopełnienie w ten sposób etatu nauczyciela?
MEN
Jakiekolwiek formy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnianych zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela nie mogą być sfinansowane ze środków unijnych.
23. Który z rodzajów wsparcia zaproponowanego w załączniku nr 4 do „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania można realizować przez osoby nie będące nauczycielami lub przez podwykonawców (co dałoby możliwość ujęcia kosztów wynagrodzeń w budżetach projektów)?
MEN
Wymagania dotyczące kwalifikacji muszą wynikać ze specyfiki zamawianych usług, ich
odpowiedniej realizacji oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestniczącym w
zajęciach dzieciom.
24. Czy można w ramach projektu zatrudniać na umowy cywilno-prawne nauczycieli pracujących w danej szkole? Np. nauczyciel w ramach umowy o pracę jest nauczycielem języka polskiego, ale ma uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych, czy można z nim zawrzeć umowę zlecenie na realizację zajęć logopedycznych w ramach projektu systemowego? Szkoła sygnalizuje, że w swoim regulaminie nie ma przewidzianych dodatków/nagród/ itp. za dodatkowe czynności wykonywane przez nauczycieli, poza tym, osoba ta jest jedyną osobą w gminie, która uprawnienia do zajęć logopedycznych posiada. Jest to przykład hipotetyczny, którym chce Pani nakreślić istotę problemu J W jaki sposób zatem zatrudniać osoby do prowadzenia zajęć w projektach. Kto ma te osoby zatrudniać, szkoła czy organ? Z drugiej strony niektóre szkoły wskazują, że w regulaminach istnieje coś takiego, jak dodatek motywacyjny – czy można go wykorzystać na potrzeby wynagrodzenia nauczyciela?
MEN
Jakiekolwiek formy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnianych zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela nie mogą być sfinansowane ze środków unijnych.
25. Kto ma płacić za godziny zajęć i z kim ewentualne umowy na realizację zajęć mogą być podpisywane (specjalista/nauczyciel z organem prowadzącym, jako, że z organem będziemy podpisywać umowy o dofinansowanie i organom przelewać pieniądze i je rozliczać, czy też ze szkołą, która jest realizatorem projektu)?
IZ PO KL/ WZ
Umowy na realizację zajęć podpisywane są z organem prowadzącym, bądź z dyrektorem, gdy posiada upoważnienie do dokonywania ww. czynności i szkoła została wskazana jako realizator projektu we wniosku i umowie.
26. W związku z koniecznością spełniania standardów I-III, programy indywidualizacji nauczania muszą być opracowane, przygotowane i wdrażane prze nauczycieli w ramach obowiązujących zajęć lekcyjnych przez zespół nauczycieli w danej szkole. W momencie ogłoszenia przetargu przez organ prowadzący w zakresie usługi edukacyjnej, zachodzi prawdopodobieństwo, iż dany zespół nauczycieli obecnie wdrażających opracowany przez siebie program nie będzie realizował tych zajęć w ramach projektu, gdyż przetarg może wygrać firma zewnętrzna. W związku z tym jak to się odnosi do zasadności i konieczności spełniania przez szkołę standardu I. Czy w takiej sytuacji nauczyciele mają prawo nie udostępniać firmie zewnętrznej dokonanych prze siebie badań i analizy potrzeb indywidualnych uczniów oraz opracowanych przez siebie programów indywidualnego nauczania?
MEN
Oferta dodatkowych zajęć finansowanych w ramach projektu, jest uzupełnieniem podstawowych, statutowych zadań szkoły, do których realizacji są one prawnie zobowiązane. Indywidualizacja jest realizowana w trakcie zajęć lekcyjnych, innych zajęć, które prowadzą nauczyciele wypełniając statutowe zadania szkoły. Jeśli, wynikający z diagnozy, program indywidualizacji nie może być zrealizowany przez kadrę nauczycielską szkoły, bo konieczne są zajęcia ze specjalistami, których nie ma szkole lub został wyczerpany tygodniowy limit godzin określony w Karcie Nauczyciela, organ prowadzący zamawia w trybie zamówień publicznych odpowiednie usługi edukacyjne. Te usługi wynikają z opracowanego na podstawie diagnozy programu. Nie do przyjęcia byłaby odmowa udostępnienia diagnozy wykonawcy usługi.
27. Czy Dyrektor szkoły do realizacji (prowadzenia) dodatkowych zajęć w ramach projektu systemowego może zatrudnić na umowę cywilnoprawną nauczyciela, który jest już zatrudniony w tej szkole na podstawie Karty Nauczyciela?
MEN
Jakiekolwiek formy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnianych zgodnie z przepisami Karta
Nauczyciela nie mogą być sfinansowane ze środków unijnych.
28. W jakim trybie będą zlecane usługi edukacyjne? Ponieważ wykonawcą usługi będzie nauczyciel (nie szkoła jako jednostka organizacyjna gminy), w przypadku zlecenia, którego wartość netto przekroczy 14000 euro stosowany być musi tryb przewidziany w ustawie prawo zamówień publicznych (upzp), tj. przetarg nieograniczony. Zgodnie z wymogami projektu weźmie w nim udział min. 70% szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina, zatem przewidywana skala finansowania usług może przekroczyć poziom wskazany w upzp. Oznacza to, że nie ma pewności, czy osoby przygotowujące opisane w zasadach realizacji projektów systemowych standardy (tj. członkowie szkolnych zespołów) będą realizować zajęcia w projekcie. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.
IZ PO KL/ WSW
Wybór nauczycieli powinien nastąpić zgodnie z zasadami ustawy PZP. Może się zdarzyć sytuacja, iż zewnętrzny podmiot będzie bardziej konkurencyjny.
29. Czy nauczyciele mogą być zatrudniani (w tym umowy cywilno-prawne) bezpośrednio przez organ prowadzący?
MEN
Tak
30. Obowiązkiem organów prowadzących szkoły, tak jak wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS. Ponieważ w ramach projektów indywidualizacji nauczania nie ma możliwości rozliczania kosztów zarządzania, a tym samym kosztów promocji projektu, w jaki sposób organy prowadzące szkoły powinny finansować wydatki związane np. z zamieszczeniem logotypów na zakupionych sprzętach? Czy mogą być one finansowane w ramach działania ,,Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły”?
IZ PO KL/ WF
Instytucja Zarządzająca PO KL nie widzi przeciwwskazań dla ujmowania kosztów związanych z oznaczaniem pomieszczeń i sprzętu w ramach zadań merytorycznych w projekcie.
31. Najwięcej emocji (tych negatywnych niestety) wzbudza fakt, iż koszty zarządzania nie są kosztami kwalifikowanymi. Czy istnieje szansa, że coś w Państwa stanowisku w tym zakresie może się zmienić? Pytam dlatego, gdyż myślę, iż może to być jedną z barier nie przystąpienia do projektów.
IZ PO KL/ WZ
Instytucja Zarządzająca PO KL nie planuje zmiany w tym zakresie.
32. Z czego finansować koszty promocji projektu? Wiadomo, że koszty takie się pojawią, bo na każdym beneficjencie nałożony jest obowiązek promocyjny. Zazwyczaj są one pokazywane w zadaniu dotyczącym zarządzania projektem. Głównie chodzi tu o koszty oznaczenia pomieszczeń i sprzętu – czy można je ująć w zadaniach merytorycznych czy też są one bezwzględnie niekwalifikowalne?
IZ PO KL/ WZ
Mając na uwadze powszechny charakter projektów indywidualizacji promocja projektu, ukierunkowana na zachęcenie do udziału w projekcie jest kosztem nieuzasadnionym – nie ma potrzeby promocji udziału w projekcie szkół, które już się zgłosiły. W myśl Zasad przygotowywania… Kuratorzy Oświaty zostali zobowiązani do informowania organów prowadzących o możliwości realizacji projektów systemowych. Promocja jest uzasadniona natomiast w przypadku doposażenia bazy dydaktycznej w ramach projektu - wówczas koszty promocji (oznaczania) powinny być uwzględnione w kosztach zakupu sprzętu (powinny zostać przypisane do kosztów odpowiedniego zadania w budżecie). Analogicznie należy postąpić w przypadku informowania o realizacji projektu – koszt zakupu tablicy informacyjnej może zostać przypisany do określonych zadań w budżecie. Szkoła może również przygotować taką tablicę (w formie np. kartki lub tablicy ściennej) z wykorzystaniem własnych zasobów.
33. Co ze szkoleniami dla kadry zarządzającej i nauczycieli z zakresu zasady równości szans? Z czego finansować tego typu koszty. Przeprowadzenie takich szkoleń może być przecież konieczne, aby zrealizować standard minimum.
IZ PO KL/ WE
Spełnienie Standardu minimum przez każdy projekt PO KL jest obowiązkowe (nie dotyczy
projektów uznanych za wyjątki). Standard jednakże może być spełniony poprzez
zapewnienie pozytywnej odpowiedzi na co najmniej 2 z 6 pytań SM, w odniesieniu do
poszczególnych elementów projektu. Jednocześnie warto zauważyć, że szkolenie czy
doradztwo w zakresie stosowania zasady równych szans w PO KL dla kadry projektu –
jeżeli jest konieczne - może być świadczone bezpłatnie w ramach usług ROEFS.
34. Z Zasad … wynikają obowiązki nałożone na organy prowadzące (złożenie wniosku, podpisanie umowy, utworzenie rachunku bankowego dla projektu, otrzymywanie środków i ich rozliczanie, itp.), szkoła natomiast jest ujmowana jako realizator projektu, czyli fizycznie projekt ma wykonać. Jak zatem sprawnie projekt przeprowadzić, jeśli to organ dostanie pieniądze dla szkoły i organ ma się z nich rozliczyć przed IP? Czy finansowanie powinno się odbywać na zasadzie refundacji pomiędzy organem a szkołą? Czy może środki mogą być przekazywane od IP bezpośrednio do szkół (w naszej opinii nie jest to możliwe bo szkół jest zbyt dużo)? A co z zamówieniami publicznymi? Czy szkoły same mają te procedury prowadzić, czy też w ich imieniu organy? I o ile w przypadkach, gdzie organ ma 1-2-3 szkoły to nie ma większego myślę problemu, to tam gdzie mamy wiele szkół w organie, np. Wrocław 76, to może to być kłopotliwe.
IZ PO KL/ WZ
Przyjęty system realizacji przedmiotowych projektów wynika z faktu, iż szkoła nie posiada osobowości prawnej - stad jest reprezentowana przez tzw. organ prowadzący (gmina, powiat etc.) Specyfika projektów dotyczących indywidualizacji nauczania, które obejmują zakup sprzętu i zajęcia edukacyjne oraz charakter Beneficjentów, którymi są (generalnie) jednostki samorządu terytorialnego (JST) należące do sektora finansów publicznych, pociągają za sobą konieczność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym postępowania takie przeprowadza beneficjent projektu (organ prowadzący szkoły – JST). Istnieje możliwość powierzenia przez JST przygotowania i przeprowadzenia postępowania szkole pod warunkiem udzielenia pełnomocnictwa-odpowiedzialność za przeprowadzenie postępowania ciąży na zamawiającym, tj. JST. Jednakże wartością przeprowadzanego postępowania powinna być wartość wszystkich dostaw i usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu dla wszystkich szkół w nim uczestniczących. Nie jest możliwe przyjęcie rozwiązania polegającego na dokonywaniu zakupów dostaw i usług przez poszczególne szkoły przy zastosowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych odnoszących się tylko do wartości usług i dostaw dotyczących danej szkoły. Szkoły, jako realizatorzy mogą ponosić wydatki – powinno być to wskazane w umowie. Jeżeli szkoły nie ponoszą wydatków nie ma potrzeby wykazywania tych podmiotów jako realizatorów.
35. Czy organ powinien ze swoimi szkołami podpisać jakąś dodatkową „wewnętrzną” umowę na realizację tych projektów, w której np. określone by zostały zasady przepływów finansowych?
IZ PO KL/ WZ
Zasady przepływów finansowych o których mowa w przedmiotowym pytaniu reguluje ustawa o finansach publicznych.
36. Kolejne pytanie, czy też wątpliwości dotyczą takiej sprawy: alokację dla regionu wstępnie podzieliliśmy na wszystkie organy i szkoły z zachowaniem algorytmu określonego w Zasadach … Te kwoty, które z tego podziału nam wyszły są kwotami liczonymi dla wszystkich uczniów/uczennic klas I-III. Jednak wiadomo, że nie wszyscy uczniowie i uczennice zostaną FAKTYCZNIE objęci projektem, bo nie wszyscy w wyniku analizy potrzeb takiej pomocy będą potrzebowali. Czy zatem możemy przyjąć, iż są to kwoty „maksymalne”, które danej szkole chcemy przyznać bez względu na to ile dzieci faktycznie zostanie objętych projektem, czy raczej jest to budżet obowiązujący w przypadku, jeśli działania w projekcie są kierowane do wszystkich dzieci? - np. w szkole w klasach I-III jest 60 dzieci, środki dla szkoły to 30.000; czy oznacza to, że jeśli z diagnozy wynika, że potrzeby dotyczą 20 dzieci (1/3 uczniów), to szkoła może wykorzystać 1/3 środków, czy też w każdym przypadku może wykorzystać całe 30.000? Wówczas szkoła, która zaplanuje działania dla 20 dzieci, ma jednostkowe wsparcie na dziecko wyższe niż szkoła, która za te same pieniądze obejmie wszystkie 60, czy nawet 69 dzieci. Chciałabym także poprosić o Państwa rozumienie tego, że „projektem objęci są wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III danej szkoły”. Czy dobrze rozumiem, że „objęcie wszystkich tych uczniów polega na tym, że wszystkich należy poddać diagnozie, aby stwierdzić, czy powinni być projektem objęci, a zajęcia już powinny być świadczone tylko tym uczniom, którzy wyjdą z diagnozy, że pomocy takiej potrzebują. Czy też faktycznie każdemu uczniowi, bez względu na to czy i co potrzebuje trzeba tą pomoc dać. Mam nadzieję, ze ta pierwsza myśl jest właściwa, bo jak miałaby być ta druga, to zaprzeczałaby idei indywidualizacji procesu nauczania
IZ PO KL/ WZ
Zgodnie z dokumentem „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania…”, przystąpienie do realizacjiprojektu w danej szkole możliwe jest pod warunkiem spełnienia standardów kształceniaI-III, o których mowa w załączniku nr 2 do „Zasad…”. Standard I określa, że działający wszkole zespół nauczycieli, przeprowadza rozpoznanie potrzeb i na tej podstawieopracowuje bądź modyfikuje programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniówdanej klasy, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji. Zatemrealizowane w ramach projektów zajęcia mają być odpowiedzią na rzeczywiste izdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic.
37. Czy w projekcie można przeszkolić kadrę (np. nauczycieli) z obsługi sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji zajęć dodatkowych i zakupionego w ramach realizacji projektu. Czy koszt takiego szkolenia będzie kwalifikowalny?
IZ PO KL/ WZ
Koszty szkoleń, dotyczących obsługi technicznej sprzętu specjalistycznego zakapowanego w ramach projektów, można uznać za kwalifikowalne, ale nie może to być główny element projektu i nie może przysłaniać celu, który powinien zostać osiągnięty poprzez realizację projektu. Należy mieć także na uwadze, że w ramach standardu III (załącznik nr 2 do „Zasad…”), przewidziano doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, zależnych od zdiagnozowanych w danej szkole potrzeb i
zaplanowanych do realizacji zajęć, a koszty związane z wdrożeniem standardów I-III nie są kwalifikowane w projekcie.
38. Czy koordynator projektu, który nie otrzymuje wynagrodzenia, gdyż koszty zarządu są niekwalifikowane, może prowadzić zajęcia w ramach projektu i otrzymywać za to wynagrodzenie?
IZ PO KL/ WZ
Tak.
39. Kto amortyzuje sprzęt zakupiony w projekcie – szkoły czy organy prowadzące? Czy ten koszt amortyzacji może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie? To samo pytanie dotyczy kosztu użytkowania sal szkoły na potrzeby realizacji zajęć? Czy szkoła może wynająć sale organowi i czy to będzie kosztem kwalifikowalnym?
IZ PO KL/ WF
Koszt amortyzacji jest kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia przesłanek opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Co do zasady, sprzęt powinien być amortyzowany przez jednostkę, która go zakupiła i w której majątek wchodzi
40. Czy możemy dopuszczać w projektach konkursowych projekty zbieżne z indywidualizacją (całkowicie – tj. projekt konkursowy wyłącznie dla dzieci I-III) czy też należy je odrzucać na podstawie demarkacji CELU projektu, wskazanej przez IZ w Zasadach(…)? Jak to ująć w Karcie oceny merytorycznej? Co jeśli nie można na podstawie wniosku stwierdzić jednoznacznie tego celu projektu – czy wpisuje się w projekty konkursowe, czy systemowe? Co z częściową zbieżnością zakresów projektów – czy wówczas możliwe jest zmniejszenie projektu konkursowego o ponad 25% budżetu?
IZ PO KL/ WZ
Linię demarkacyjną pomiędzy projektami systemowymi i projektami konkursowymi określa Szczegółowy Opis Priorytetów (w znowelizowanej wersji z 1 czerwca 2010). Zgodnie z zapisami Zasad uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków. W tej samej szkole może być zatem realizowany zarówno program indywidualizacji nauczania jak i program rozwojowy, a uczniowie i uczennice klas I-III mogą być jednocześnie uczestnikami obu projektów, jednak i cel i zakres wsparcia (de facto charakter zajęć dla uczniów) muszą być rodzajowo różne
41. Czy w ramach projektu możliwa jest realizacji zajęć innych niż te wskazane w Zasadach …., np. szkolenia pobudzające tożsamość regionalną (zajęcia z historii regionu, itp.)
MEN
Zakres i forma zajęć musi wynikać z diagnozy. Celem musi być zaspokojenie konkretnych zidentyfikowanych potrzeb uczniów związanych z trudnościami w nauce lub szczególnymi uzdolnieniami. Pobudzanie tożsamości regionalnej nie mieści się w tych kategoriach.
42. W Zasadach jest zapis, iż liczba godzin przeznaczona na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego. Jeśli zatem projekt ma trwać np. 3 semestry - jeden pełny rok szkolny i pół drugiego roku szkolnego, np. II semestr 2010/11 oraz semestr I i II 2011/2012, to czy należy zaplanować na jeden rodzaj zajęć minimum 30h w roku szkolnym 2010/11 i 30h w 2011/12? Czy skoro mamy w 2010/11 tylko jeden semestr tych godzin może być połowa? Ponadto, czy uczeń, który jest objęty wsparciem w ramach projektu i bierze udział np. w zajęciach rehabilitacyjnych, to czy musi otrzymać (zgodnie z zasadą 30h zajęć w roku szkolnym) 30h zajęć, czy może mniej?
IZ PO KL/ WZ
Zapis dotyczący minimum 30 godzin zajęć jednego rodzaju w ciągu jednego roku szkolnego, wynika z założenia, że zajęcia takie będą efektywne, jeśli odbywać się będą nie rzadziej niż raz w tygodniu. Zajęcia, o których mowa w projekcie, powinny być dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczniów. Jeżeli w ocenie nauczyciela nie ma wskazań do kontynuowania realizacji zajęć przez dane dziecko, nie ma ono obowiązku dalszego w nim uczestniczenia. W szkole biorącej udział w projekcie liczba godzin przeznaczona na jeden rodzaj zajęć nie może być jednak mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego. Liczba uczniów w grupie na zajęciach zależy od specyfiki tych zajęć oraz
potrzeb i możliwości ich uczestników. Liczbę uczniów w grupie określają ponadto przepisy rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
43. Czy opracowanie programów indywidualizacji nauczania ma się odnosić do pojedynczego ucznia czy np. do grupy uczniów o podobnych problemach i potrzebach w konkretnym zakresie np; problemy związane z wadą wymowy?
MEN
Dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby można opracować wspólny jeden program.
 
44. Czy aby spełniać standard I w szkole wystarczy, że będą działali nauczyciele odpowiedzialni za opracowanie i wdrażanie programów indywidualnego nauczania w swoim zakresie?
MEN
W standardzie I mówi się wyraźnie o zespołowej pracy nauczycieli. Wynika to z dotychczasowej praktyki szkolnej. W szkołach funkcjonują różnego rodzaju zespoły: przedmiotowe, zadaniowe, wychowawcze i inne powoływane przez dyrektora. Ich rolą jest właśnie wspólne opracowywanie różnego rodzaju planów działań szkolnych czy też praca nad programami. Zespołem jest przecież rada pedagogiczna, która jako organ szkoły także zajmuje się programowaniem pracy szkoły i w wielu kwestiach o kształcie tej pracy decyduje. Pytanie nie jest sformułowane w sposób umożliwiający odczytanie jego intencji jednoznacznie. Nauczyciele współpracują ze sobą tworząc lub modyfikując programy, ale przecież wdrążają je indywidualnie. Dbają o to, by każdy program nauczania zawierał treści podstawy programowej.
45. Zespół nauczycieli ma dokonać diagnozy potrzeb/problemów. Czy należy wiedzieć ile dzieci wymaga np. gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych itd.? Czy należy mieć listy potencjalnych uczestników tych zajęć?
MEN
Żeby przygotować projekt i zamówić odpowiednie usługi edukacyjne, trzeba wiedzieć ile dzieci będzie uczestniczyć w różnego typu zajęciach.
46. Czy w ramach całego projektu można objąć jedynie grupę uczniów, zdiagnozowanych jest 25 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, natomiast w projekcie przewidziano 2 typy zajęć dodatkowych: logopeda dla 6 dzieci, a korektywa dla 5? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
MEN
Rodzaj zajęć dodatkowych musi wynikać z diagnozy, liczebność grupy objętej dodatkowym wsparciem (w ramach projektu), właśnie w zależności od rodzaju zajęć określona została w przepisach rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach . W projekcie można zaplanować różnego rodzaju zajęcia. Ale indywidualizacja będzie realizowana również w czasie zajęć lekcyjnych oraz innych działań statutowych szkoły, zatem być może inne zajęcia szkoła zrealizuje w ramach art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. Jeśli jednak przygotowany wniosek nie zabezpiecza wszystkich potrzeb uczniów a jest taka konieczność, pomyśleć należy o jego modyfikacji.
47. Czy dla każdego dziecka powinien być już opracowany indywidualny program terapeutyczny (przed rozpoczęciem tych zajęć), czy też wiedząc, że zbierze się np. 15 osobowa grupa uczniów z wadami postawy, nauczyciel, który prowadziłby te zajęcia ma mieć swój program takich zajęć, a w nim zawarte są procedury postępowania przy różnych typach wad postawy?
MEN
Z diagnozy, a w tym konkretnym rodzaju zajęć wynikającej ze wskazań lekarza, wynika rodzaj wady. Nauczyciel opracowuje program pracy z uczniami właśnie na jej podstawie. Nie można zgodzić się na sytuację, że nauczyciel ma jakiś „swój program”. Trudno określić co taki program miałby zawierać. Trudno też wyobrazić sobie sytuację, że nauczyciel za każdym razem „na poczekaniu” dopasowuje np. rodzaj ćwiczeń dla poszczególnych dzieci.
Reasumując: na podstawie diagnozy programuje pracę z tymi konkretnymi uczniami, dla których zajęcia są organizowane.
 
48. Czy indywidualna praca nauczyciela z dzieckiem autystycznym może być traktowana jako moduł?
MEN.
Pytanie jest niezrozumiałe. Jaki moduł ma na myśli pytający?
 
49. Jeżeli w wyniku diagnozy okaże się, że takiego samego wsparcia potrzebuje dużo dzieci, a przepisy oświatowe ograniczają liczbę uczestników takich zajęć, czy można w ramach jednego modułu utworzyć kilka grup?
MEN
Sposób zorganizowania zajęć musi wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb i służyć ich jak najlepszemu zaspokojeniu. Można a nawet należy utworzyć kilka grup.
50. W Zasadach podane jest że w zależności od szkoły (duża czy mała) powinna być zrealizowana pewna liczba godzin zadań w Standardzie V. Np. czy jeżeli mała szkoła musi zrealizować 30 godz. z gimnastyki korekcyjnej to może to rozłożyć, 10 godz. dla klasy I, 10 godz. dla kasy II i 10 godz. Dla klasy III?
MEN
Nie należy tak traktować organizacji żadnych z zajęć. Projekt nie służy wypełnieniu ilościowego minimum a efektywnej pomocy uczniom. Nie można robić takiego podziału, o jakim mowa w pytaniu. Jeśli takimi zajęciami powinni być objęci zarówno uczniowie I jak i II oraz III klasy, część z nich być może należy zorganizować w ramach godzin posiadanych przez szkołę. Projekt, co już wielokrotnie było podkreślane uzupełnia ofertę szkoły. Należy zachować minimalna liczbę godzin zajęć danego rodzaju dla konkretnej grupy uczniów.
 
51. Jak nauczyciele stosujący indywidualizację na swoich obowiązkowych lekcjach mają to udokumentować, czy są jakieś wymagania formalne?
MEN
Nie ma formalnych wymagań dotyczących dodatkowego dokumentowania stosowania indywidualizacji w trakcie lekcji.
52. Czy dofinansowanie 100% nie będzie nakładało na organy prowadzące obowiązku zapewnienia 20% środków zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych ( kwota dotacji na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej). Pytanie brzmi czy kwota o jaką wnioskujemy jest kwota która stanowi 100% -organ jedynie ponosi koszty telefonów, papieru itd- czy konieczne będzie dołożenie 20% kwoty, tak jak jest w przypadku stypendiów i innych dotacji np. na awans nauczycieli.
IZ PO KL/ WF
Przywołany przepis UFP nie ma zastosowania do projektów realizowanych w ramach
środków EFS (PO KL).
 
53. Aktualnie były konsultowane wytyczne kwalifikowalności wydatków, które mają zostać wdrożone do stycznia 2011 roku, które wytyczne kwalifikowalności wydatków będą obowiązywały wnioskodawców podczas realizacji projektów systemowych?
IZ PO KL/ WF
Wytyczne obowiązujące w dniu realizacji projektu i faktycznego ponoszenia wydatków.
54. Czy do udziału w projekcie powinno przystąpić 100% organów prowadzących, czy jeżeli organ już raz przystąpił (spełniając kryterium dostępu na poziomie minimalnym tj. 0%) to więcej juz nie musi?
IZ PO KL/WZ
W myśl zapisów Zasad przygotowania, realizacji … organ prowadzący może aplikować o środki na realizację projektów we wskazanym przez IP okresie realizacji, jednak nie częściej niż 1 raz w roku oraz wyłącznie raz w odniesieniu do danej szkoły. Udział w projekcie nie jest obowiązkowy – szkoły mogą skorzystać ze środków PO KL w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Składając wniosek o dofinansowanie po raz pierwszy organ musi objąć wsparciem co najmniej 70% podlegających mu szkół. Kolejny wniosek nie może dotyczyć tych samych szkół, w związku z czym może zostać skierowany do pozostałych szkół, stanowiących 30% ich ogólnej liczby, które poprzednio nie brały udziału w projekcie - zatem nie ma możliwości spełnienia tego kryterium więcej niż jeden raz. Jednocześnie należy podkreślić, iż indywidualizacja pracy z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju stanowi element nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której wdrożenie rozpoczęło się w 2010 r. Powyższa reforma została uwzględniona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ze względu na powszechny charakter przewiduje się jej realizację w każdej szkole. Realizacja szkolnych programów indywidualizacji w ramach PO KL umożliwiają organom prowadzącym zapewnienie finansowania działań podejmowanych w ramach projektów. W przypadku wyczerpania dostępnej puli środków bądź odstąpienia lub nie przystąpienia do realizacji projektu, organy prowadzące będą zobowiązane do przejęcia finansowania działań związanych z indywidualizacją z własnych środków, gdyż wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego i jest zadaniem szkoły.
55. Czy obecnie realizowane w ramach projektów z EFS zajęcia indywidualne dla dzieci można potraktować jako spełnianie standardu I i II?
IZ PO KL/WZ
Organ prowadzący może złożyć wniosek aplikacyjny wyłącznie dla tych szkół, które wypełniły standardy I, II, III, przy czy w punktu widzenia projektów indywidualizacji nie ma znaczenia z jakich źródeł są pokrywane koszty spełnienia powyższych standardów. Należy mieć na uwadze fakt, iż w ramach projektu systemowego dotyczącego indywidualizacji nie mogą być finansowane zadania związane z wdrożeniem Standardów I, II, III.
56. Kto powinien przeprowadzić procedury przetargowe związane z projektem: szkoła czy organ prowadzący?
IZ PO KL/WSW
Procedury przetargowe przeprowadza beneficjent projektu (organ prowadzący szkoły – JST). Istnieje możliwość powierzenia przez JST przygotowania i przeprowadzenia postępowania szkole pod warunkiem udzielenia pełnomocnictwa. Jednakże wartością przeprowadzanego postępowania powinna być wartość wszystkich dostaw i usług przewidzianych do realizacji w ramach projektu dla wszystkich szkół w nim uczestniczących. Nie jest możliwe przyjęcie rozwiązania polegającego na dokonywaniu zakupów dostaw i usług przez poszczególne szkoły przy zastosowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych odnoszących się tylko do wartości usług i dostaw dotyczących danej szkoły.
57. Czy możliwe jest przeprowadzenie, w ramach projektu, szkolenia dla uczniów z zasad równości płci?
IZ PO KL/ WE
Ze względu na charakter projektów dotyczących indywidualizacji nauczania oraz ograniczony tematycznie zakres wsparcia skierowanego do uczniów, trudno jednoznacznie zidentyfikować potrzebę przeprowadzenia tego typu szkoleń. Niemniej jednak, w uzasadnionych przypadkach, wtedy gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów projektu i jednocześnie zidentyfikowano wśród uczniów potrzebę przeprowadzenia zajęć dodatkowych właśnie o tej tematyce, istnieje taka możliwość – podobnie jak w przypadku szkoleń o każdej innej tematyce.
 
58. Jeśli szkoła w ramach zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych zorganizuje dwa rodzaje np. zajęcia z matematyki i zajęcia z języka angielskiego, to traktujemy powyższą sytuację jako, że szkoła realizuje przynajmniej dwa rodzaje zajęć? Czy jako jeden rodzaj?
MEN
Zajęcia z matematyki i zajęcia z języka obcego to dwa różne rodzaje zajęć. Mieszczą się w tej samej kategorii, ponieważ i jedne, i drugie są pracą z uczniem zdolnym, jednakże są różnymi zajęciami.
59. Czy obecnie realizowane przez szkoły w ramach projektów EFS zajęcia dotyczące indywidualizacji nauczania w tym realizacja zajęć o podobnej tematyce jak wskazane w standardzie Nr V mogą pokrywać się z projektem systemowym, i czy nie wyklucza to szkół z udziału w projekcie systemowym?
IZ PO KL/WZ
Linię demarkacyjną pomiędzy projektami systemowymi i projektami konkursowymi określa Szczegółowy Opis Priorytetów (w znowelizowanej wersji z 1 czerwca 2010). Zgodnie z zapisami Zasad uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków. W tej samej szkole może być zatem realizowany zarówno program indywidualizacji nauczania jak i program rozwojowy, a uczniowie i uczennice klas I-III mogą być jednocześnie uczestnikami obu projektów, jednak i cel i zakres wsparcia (de facto charakter zajęć dla uczniów) muszą być rodzajowo różne
60. Nawiązując do pisma nr DZF-I-82203-28-MG/10 NK1292889/10 z dnia 22 września 2010r , proszę o wyjaśnienie czy pomoce dydaktyczne nie będące środkami trwałymi oraz wartości niematerialne i prawne np. oprogramowanie specjalistyczne podlegają regule cross-financingu w projektach systemowych, Z wyżej wymienionego pisma wynika również, że na realizację standardu IV można przeznaczyć maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
IZ PO KL/ WF
Zgodnie z definicją cross-financingu zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, wydatkiem kwalifikowalnym w ramach wsparcia objętegocross-financingiem jest zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, z wyłączeniempojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określanejw przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisuamortyzacyjnego. Mając na uwadze powyższe, w przypadku projektów, w ramach którychpomoce dydaktyczne nie są uwzględniane w ewidencji środków trwałych beneficjenta, ichzakup nie stanowi wydatku objętego cross-financingiem zgodnie z obowiązującą definicją.
61. Czy możliwe jest realizowanie w projekcie wyłącznie standardu IV lub wyłącznie standardu V.
IZ PO KL/WZ
Projekty dotyczące wprowadzenia indywidualizacji nauczania powinny być realizowane w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby poszczególnych szkół podstawowych i ich najmłodszych uczniów. Organ prowadzący, biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby podlegających mu szkół oraz cel projektu jakim jest wprowadzenie zindywidualizowanego podejścia do nauczania w klasach I-III, może zatem uznać, że w niektórych szkołach konieczne są większe nakłady na realizację Standardu IV, a winnych na realizację Standardu V. Możliwa jest również sytuacja, w której w danej szkole realizowany jest wyłącznie Standard IV (doposażenie) pod warunkiem, iż suma wydatków we wszystkich szkołach objętych projektem podlegających danemu organowi, nie przekracza 10% wydatków kwalifikowanych.
62. Czy możliwe jest obejmowanie projektem uczniów którzy dopiero mają być zdiagnozowani w ramach projektu.
IZ PO KL/WZ
Istotą realizacji projektu indywidualizacji są czynności opisane w ramach IV i V standardu, a mianowicie doposażenie bazy edukacyjnej oraz organizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. Zajęcia dodatkowe realizowane w standardzie V stanowią kontynuację zajęć przewidzianych do realizacji w II standardzie. Każdy projekt dotyczący indywidualizacji musi być sporządzony w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic oraz musi wynikać z wcześniejszego wdrożenia standardów I-III. W związku z powyższym nie jest możliwe obejmowanie wsparciem uczniów, którzy nie zostali zdiagnozowani, ponieważ standard IV i V nie przewidują dokonania takich czynności, a diagnoza powinna nastąpić na etapie wypełnienia Standardów I-III. Ponadto, w ramach projektu systemowego nie mogą być finansowane zadania związane z wdrożeniem Standardów I, II, III.
63. Nawiązując do stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2010r w części dotyczącej możliwości samodzielnego aplikowania o środki przez szkoły na zasadach ogólnych (na podstawie stosownego upoważnienia) proszę o odpowiedź czy w ramach projektu systemowego jest taka możliwość w kontekście zapisów Zasad realizacji …oraz kryterium dostępu mówiącego o konieczności objęcia wnioskiem min. 70% szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu.
IZ PO KL/ WZ
Zaktualizowane stanowisko MEN dotyczące zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w ramach projektu z dn. 30 września 2010 r. nie przewiduje takiej możliwości. Beneficjentem projektu systemowego mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły, przy czy realizatorami projektu mogą być szkoły, o ile stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne beneficjenta. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy jednoznacznie stwierdzić, iż szkoły nie mogą samodzielnie aplikować o środki finansowe w ramach PO KL.
 
64. Czy środki przeznaczone na pomoce dydaktyczne w ramach projektu mogą stanowić np. 20% całkowitej wartości projektu.
IZ PO KL/ WF
Co do zasady nie ma ograniczeń w zakresie udziału pomocy dydaktycznych w kosztach projektu ogółem. Niemniej jednak, w przypadku gdy ww. pomoce podlegają wsparciu w ramach cross-financingu, obowiązuje 10% limit (zgodnie z podrozdziałem 2.1.3 Zasad finansowania PO KL).
65. Co należy rozumieć pod pojęciem ,,pomocy dydaktycznych” finansowanych jedynie w ramach cross-financingu? Czy oznacza to, że wszystkie pomoce dydaktyczne powinny być zakwalifikowane jako crossfinancing (np. klocki, materace za kwotę powyżej 350 zł oraz książki o wartości 20 zł)? Wątpliwość IP budzi fakt, iż Zasady finansowania PO KL definiują jedynie ,,sprzęt” jako środek trwały, ,,którego wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych”
IZ PO KL/ WF
Patrz odpowiedz nr 60.
66. Czy powinny być zachowane określone proporcje względem kwoty przeznaczonej na materiały dydaktyczne, a kwoty przeznaczonej na zajęcia?
IZ PO KL/ WF
Nie ma ograniczeń w tym zakresie.
67. Na jakiej zasadzie należałoby kwalifikować koszty związane z doposażeniem bazy dydaktycznej, które są jednocześnie materiałem dydaktycznym oraz środkiem trwałym (np. drabinki gimnastyczne na kwotę 100 zł, czy powinien być to koszt zakwalifikowany w ramach cross financingu)?
IZ PO KL/ WF
Patrz odpowiedz nr 60.
68. Czy Beneficjent ma obowiązek stosować zasady PZP w odniesieniu do usługi edukacyjnej, która zostanie sfinansowana z projektu?
IZ PO KL/ WSW
Beneficjent projektu, którym jest organ założycielski szkoły (JST) z uwagi na to, iż zalicza się do jednostek sektora finansów publicznym jest podmiotowo zobligowany do stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 3). Dlatego też zakup usługi edukacyjnej powinien nastąpić w formie zamówienia publicznego przeprowadzanego przez JST.
69. Na jakiej zasadzie dyrektorzy szkół mogą zatrudniać nauczycieli do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu?
IZ PO KL/ WSW
W sytuacji gdy nauczyciele w ramach projektu nie są zatrudniani na podstawie umowy o pracę lecz świadczą usługi na podstawie umów cywilno prawnych mogą to robić o ile zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonego przez beneficjenta projektu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
70. Czy koszty pośrednie są kosztami kwalifikowanymi w ramach projektu?
IZ PO KL/WZ
Zgodnie z zapisami Zasad przygotowania, realizacji … koszty pośrednie nie są kosztami kwalifikowanymi w projekcie. W ramach projektu systemowego organ prowadzący szkołę przedstawia we wniosku o dofinansowanie wyłącznie zakładane koszty projektu w formie budżetu zadaniowego, czyli koszty bezpośrednie.
71. Czy komputerowe oprogramowanie specjalistyczne stanowić będzie zakup w ramach cross-financingu.
IZ PO KL/ WF
Zgodnie z podrozdziałem 2.1.3 Zasad finansowania PO KL, wydatek na zakup oprogramowania (jako wartość niematerialna i prawna nie będąca środkiem trwałym), bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. Jednocześnie w przypadku zakupu przez beneficjenta komputera wraz z oprogramowaniem, do limitu crossfinancingu zaliczyć można łączną wartość początkową środka trwałego (komputera). W szczególności dotyczy to systemu operacyjnego, koniecznego do uruchomienia i funkcjonowania komputera.
 
72. Czy opracowanie programów indywidualizacji nauczania ma się odnosić do pojedynczego ucznia czy np. do grupy uczniów o podobnych problemach i potrzebach w konkretnym zakresie np; problemy związane z wadą wymowy?
MEN
Z definicji indywidualizacja odnosi się do pojedynczego ucznia. Jednak celowe jest tworzenie grup realizujących wspólny program, kiedy podyktowane jest to względami organizacyjnymi, efektywnym wykorzystaniem zasobów oraz w celu osiągnięcia dodatkowych efektów dydaktycznych i wychowawczych wynikających z interakcji w grupie.
73. Czy grupę docelową projektu mogą stanowić dzieci, których rozpoznanie potrzeb zostało przeprowadzone przez zespół nauczycieli... w trakcie uczęszczania dzieci do klas zerowych (np. maj –czerwiec 2011), tak aby dzieci te mogły być objęte wsparciem od pierwszego września roku szkolnego (np. 2011-2012), w którym rozpoczną naukę jako pierwszoklasiści.
MEN
Tak. Diagnoza powinna opierać się na jak najszerszym spektrum informacji. Obserwacja
dzieci w zerówkach jest niewątpliwie jednym z najbardziej cennych źródeł informacji o
trudnościach i uzdolnieniach uczniów.
74. Załóżmy, że okres realizacji projektu rozpocznie się w drugim semestrze pierwszego roku szkolnego a zakończy się w kolejnym roku szkolnym w czerwcu (trzy semestry realizacji projektu). Wobec powyższego czy istnieje możliwość włączenia do projektu dzieci, które na dzień złożenia wniosku nie były uczniami pierwszej klasy a zerówki (nie zostały zdiagnozowane/bądź zdiagnozowane w zerówce).
MEN
Przygotowanie wniosku musi opierać się na diagnozie potrzeb. W opisanej sytuacji należy albo przeprowadzić diagnozę w zerówce i na tej podstawie przygotować program indywidualizacji na przyszły rok szkolny lub – jeśli IP dopuszcza taką możliwość – złożyć kolejny wniosek w przyszłym roku.
75. Czy istnieje możliwość w przypadku projektów np. trzyletnich aby rozszerzać w trakcie realizacji projektu grupę docelową o dzieci nowoprzyjęte do klas pierwszych na miejsce dzieci, które zakończą udział w projekcie z uwagi na zakończenie klasy trzeciej.
MEN
To zależy od Instytucji Pośredniczącej. Dołączenie nowej grupy dzieci wymagać będzie przeprowadzenia diagnozy, opracowania programu indywidualizacji. Zatem, praktycznie oznacza to przygotowanie projektu od nowa.
76. Czy w przypadku realizacji projektu przez jeden semestr minimalna liczba godzin przeznaczona na jeden rodzaj zajęć może wynosić 15 czy musi to być 30 godzin.
MEN
Minimalna liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć wynosi 30. Przy mniejszej liczbie godzin nie zajęcia nie przyniosą trwałych efektów. Jeśli zajęcia są realizowane przez jeden semestr, to muszą mieć większą częstotliwość, tak aby warunek minimalnej liczby godzin został spełniony.
77. W przypadku minimalnego wymiaru godzin np. 30 jest równoznaczne z tym, że każdy uczeń musi być objęty minimum 30 godzinnym wsparciem w ramach konkretnych zajęć?
MEN
Tak. 30-godzinne minimum dotyczy udziału konkretnego ucznia w danym rodzaju zajęć.
78. W kontekście 5 punktu podpunktu 3 (str. 7) „Zasady przygotowania, realizacji, i rozliczania projektów ....” proszę o interpretację, czy jako rok szkolny można przyjąć na przykład drugi semestr roku szkolnego 2010/2010 oraz pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.
MEN
Rok szkolny, to okres od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku.
79. W kontekście stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2010r dotyczącego zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w ramach przedmiotowych projektu, proszę o zajęcie stanowiska czy nauczyciel zatrudniony w danej szkole na podstawie karty nauczyciela może prowadzić zajęcia w ramach standardu V, i otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z dyrektorem szkoły/organem prowadzącym szkołę na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu systemowego.
MEN
Samorządy mogą zwiększyć kwotę na wynagrodzenia nauczycieli, ale wyłącznie ze swoich dochodów własnych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jst) rozstrzyga, że środki europejskie nie są dochodami własnymi jst. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet państwa nie bilansuje się z budżetem środków europejskich. Zatem, jakiekolwiek formy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnianych zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela nie mogą być sfinansowane ze środków unijnych. W obecnym stanie prawnym, jedynym wyjściem, jest zapłacenie za usługę edukacyjną, zakupioną na poziomie jst, przy zapewnieniu przestrzegania zasad konkurencyjności i przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
80. Czy zgodnie ze stanowiskiem MEN nauczyciele pracujący w szkole mogą
być zatrudnieni na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć w ramach
projektu?
MEN
Samorządy mogą zwiększyć kwotę na wynagrodzenia nauczycieli, ale wyłącznie ze swoich dochodów własnych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jst) rozstrzyga, że środki europejskie nie są dochodami własnymi jst. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet państwa nie bilansuje się z budżetem środków europejskich. Zatem, jakiekolwiek formy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnianych zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela nie mogą być sfinansowane ze środków unijnych. W obecnym stanie prawnym, jedynym wyjściem, jest zapłacenie za usługę edukacyjną, zakupioną na poziomie jst, przy zapewnieniu przestrzegania zasad konkurencyjności i przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 
81. Czy istnieje maksymalna ilość dzieci w grupie zajęciowej?
MEN

Nie ma takich ograniczeń, poza względami bezpieczeństwa.