Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

data publikacji: 14-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL.

Nowelizacja dokumentu towarzyszy wprowadzeniu zmian we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu wynikających z rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Badanie projektów pilotażowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przyjętych przez Komitet Monitorujący PO KL.

Nowy wzór wniosku o dofinansowanie, stanowiący załącznik do znowelizowanej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL pozwoli projektodawcom na przedstawienie planowanego do realizacji przedsięwzięcia w sposób bardziej spójny i ustrukturyzowany niż ma to miejsce w chwili obecnej. Nacisk położony został na uwypuklenie związku zadań oraz wypracowywanych w ich ramach produktów z celami szczegółowymi projektu oraz wskaźnikami ich pomiaru. Bardziej logiczny opis projektu przełoży się na możliwość jego oceny merytorycznej w sposób bardziej obiektywny i wystandaryzowany oraz jego sprawniejszej realizacji po przyjęciu do dofinansowania.

Najważniejsze zmiany w nowym wzorze wniosku o dofinansowanie obejmują:

 • nadanie części pkt. 3.1 wniosku formy tabelarycznej, w której określane będą wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu oraz źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika i częstotliwość pomiaru. Dzięki ww. zakresowi informacji podawanych we wniosku oceniający będą mogli dokonać oceny planowanych do osiągnięcia efektów projektu na podstawie przejrzyście wskazanych, mierzalnych danych, co z kolei pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych mogących pojawiać się podczas oceny wniosku w zakresie kwantyfikacji rezultatów projektu; 
 • doprecyzowanie zakresu informacji dotyczących grup docelowych podawanych w pkt. 3.2 wniosku (m. in. sposób rekrutacji oraz opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu); 
 • powiązanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu z celami szczegółowymi (pkt. 3.3 wniosku); 
 • dodanie mającego układ tabelaryczny punktu dotyczącego analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (punktu 3.4 wniosku) obowiązkowego dla projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych; 
 • dodanie do punktu 3.5 dotyczącego oddziaływania projektu, w którym opisywany będzie sposób, w jaki osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie oraz wskazywana będzie wartość dodana projektu; 
 • rozdzielenie punktu dotyczącego doświadczenia i potencjału projektodawcy (pkt 3.6) oraz punktu dotyczącego sposobu zarządzania projektem (pkt 3.7) (przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady łącznej oceny merytorycznej tych dwóch punktów); 
 • zmniejszenie zakresu informacji wymaganych do podania we wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL (oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż znowelizowana wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL poszerzona została o wybrane, dostosowane do nowego wzoru wniosku elementy, które zawarte były w Podręczniku przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL. Przede wszystkim dotyczy to wymogów związanych z:

 • opisem sytuacji problemowej (pkt 3.1.1 wniosku); 
 • formułowaniem celu głównego i celów szczegółowych projektu zgodnie z zasadą SMART (pkt 3.1.2 i 3.1.3 wniosku); 
 • opisem grup docelowych (pkt 3.2 wniosku); 
 • wskazywaniem zadań i planowanych do wytworzenie w ramach ich realizacji produktów (pkt 3.3 wniosku); 
 • potencjałem i doświadczeniem projektodawcy oraz sposobem zarządzania projektem (pkt 3.6 i 3.7 wniosku).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż znowelizowana wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.