Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany wprowadzone w Zasadach raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL

data publikacji: 14-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż dnia 21 grudnia 2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podpisane zostały zmienione Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach aktualizacji Zasady zostały poddane konsultacjom, które trwały od dnia 18 listopada 2010 r. do dnia 1 grudnia 2010 r. Zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz szczegółowymi wyjaśnieniami do kwestii, które nie zostały uwzględnione, jest zamieszczone na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne/Zmiany w dokumentach.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Zasad wynikają z zatwierdzonej w dniu 24 sierpnia 2010 r. Procedury informowania Komisji Europejskiej (KE) o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 oraz z aktualizowanych Wytycznych w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. Zasadach dotyczą następujących kwestii:

 1. W odniesieniu do warunków raportowania o nieprawidłowościach: 
  • zaktualizowano wyjątki od obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości do Komisji Europejskiej zgodnie z treścią art. 28 pkt 2 rozporządzenia 1828/2006; 
  • uściślono warunki przekazywania informacji o nieprawidłowościach stanowiących podejrzenie nadużycia finansowego; 
  • uproszczono sposoby przekazywania zmian i korekt dotyczących nieprawidłowości poprzez wprowadzenie raportów o nieprawidłowościach z działań następczych, dla których należy przekazywać informacje tylko w ściśle określonych przypadkach.
 2. W odniesieniu do systemu informowania o nieprawidłowościach: 
  • w miejsce 2 wzorów raportów o nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu i kwartalnemu zgłoszeniu do KE wprowadzono 1 uproszczony wzór raportu o nieprawidłowości, w ramach którego będą również przekazywane raporty z działań następczych; 
  • zaktualizowano terminy i sposób przekazywania raportów pod kątem planowanego wdrożenia przez OLAF Irregularity Management System; 
  • wprowadzono obowiązek przekazywania raportów kwartalnych do KE na podstawie informacji aktualnych na dzień ich sporządzenia (dotychczas dane przedstawiały stan na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego); 
  • usunięto konieczność informowania w raportach o odzyskiwaniu odsetek w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością; 
  • zlikwidowano obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE; 
  • zmieniono wzór kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE.
 3. Pozostałe zmiany: 
  • nastąpiła zmiana w sposobie przeliczania w raportach kwot nieprawidłowości z PLN na EUR; 
  • ujednolicono termin przekazywania raportów o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu dla Instytucji Pośredniczących (IP) oraz Instytucji Wdrażających (Instytucji Pośredniczących II stopnia) PO KL.

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są dostępne do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.