Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w nowej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 14-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie to:

 • modyfikacja załącznika nr 18 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu; 
 • modyfikacja załącznika nr 8 Kryteria wyboru projektów (nowy załącznik zawiera kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego (KM) PO KL w dniach 25-26 listopada 2010 r., wprowadzone w związku ze zmianą wzoru wniosku o dofinansowanie); 
 • modyfikacja Kart oceny formalnej oraz Kart oceny merytorycznej zgodnie ze zmianami kryteriów wprowadzonymi w załączniku nr 8 oraz rekomendacjami zawartymi w sprawozdaniu z przeprowadzonego przez Komisję Europejską audytu systemów dotyczącego PO KL; 
 • modyfikacja wzoru Planu działania i instrukcji jego wypełniania (załącznik nr 7) (wprowadzone zmiany mają charakter doprecyzowujący i zwiększający czytelność dokumentu jako całości – m. in. poprzez nowe formatowanie); 
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących Planu działania (PD) (m. in. podkreślenie wyłączności KM PO KL w zakresie zatwierdzania szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzenie – zgodnie z rekomendacjami z badania ewaluacyjnego dotyczącego PD – zapisów dopuszczających odstępstwa od założeń projektów systemowych zawartych w PD); 
 • doprecyzowanie sposobu podawania przez Instytucję Organizującą Konkurs w trakcie trwania konkursu do publicznej wiadomości informacji o zmianach w dokumentacji konkursowej; 
 • wprowadzenie korzystnego dla projektodawców rozwiązania polegającego na zniesieniu wymogu składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników finansowych. Jedynym wymaganym na etapie aplikowania o środki EFS załącznikiem będzie list intencyjny (tylko w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej); 
 • doprecyzowanie zasad dokonywania oceny merytorycznej wniosku w przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów dostępu i/lub horyzontalnych; 
 • doprecyzowanie zapisów w zakresie kompetencji oraz obowiązków przewodniczącego KOP; 
 • wprowadzenie szczegółowych zasad odwoływania ekspertów biorących udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie; 
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących etapu negocjacji; 
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury odwoławczej; 
 • doprecyzowanie zapisów rozdziału 7 dokumentu Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych oraz ich rozszerzenie o zapisy wynikające z dokumentu Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW) „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL” w zakresie strategii i walidacji.

Zapisy nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od dnia 1 stycznia 2011 roku.

W przypadku projektów innowacyjnych wybranych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2009-2010 lub przyjętych do realizacji w trybie systemowym w tym okresie, których strategia wdrażania projektu innowacyjnego/opis produktu finalnego stosowany w procesie walidacji będzie składana/y w 2011 roku, należy stosować zapisy rozdziału 7.3 Zasad… obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. z uwzględnieniem poniższego zastrzeżenia.

Jeżeli złożenie strategii lub opisu produktu do walidacji planowane jest na okres styczeń – luty 2011 roku Beneficjent wykorzystuje wzór zawarty w Zasadach.. obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. pod warunkiem, iż wyrazi zgodę na jego stosowanie. Jeżeli IP/IP2 nie uzyska zgody Beneficjenta na zmianę dokumentu, opracowuje on strategię / opis produktu według wzoru/zaleceń, który/e został/y mu wcześniej przekazany/e jako obowiązujący/e (analogicznie należy postępować w przypadku listy sprawdzającej do strategii i arkusza oceny produktu finalnego wykorzystywanego w procesie walidacji). Jednocześnie należy podkreślić, iż wzory ww. dokumentów wprowadzone do Zasad… obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku nie różnią się w zasadniczy sposób od wzorów zamieszczonych w dokumencie KIW „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL” – w załącznikach wprowadzonych do Zasad… naniesiono jedynie zmiany doprecyzowujące niektóre zapisy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.