Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w dokumencie Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL

data publikacji: 14-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie znowelizowana wersja dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie to:

  • dostosowanie zapisów rozdziału III Podstawowe wymagania dotyczące partnerstwa do struktury nowego wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, który zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r.; 
  • wprowadzenie zapisów dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej w rozdziale IV Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych; 
  • wprowadzenie w rozdziale V Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych obowiązku zapewnienia przez instytucję ogłaszającą nabór partnerów możliwości wniesienia środka odwoławczego od decyzji dotyczącej wyboru partnerów zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych procedurach tej instytucji; 
  • doprecyzowanie zapisów rozdziału VI Partnerstwo z udziałem podmiotów niespełniających ustawowej definicji beneficjenta; 
  • zmianę zapisów rozdziału VII Zmiany w partnerstwie w trakcie realizacji projektu poprzez wyłączenie możliwości zawiązania partnerstwa w projekcie po podpisaniu umowy o dofinansowanie (nie dotyczy to sytuacji, w której nowe partnerstwo powstaje na skutek rezygnacji dotychczasowego partnera/partnerów lub wypowiedzenia partnerstwa); 
  • aktualizację zapisów rozdziału VIII Kwestie finansowe w projektach partnerskich w związku ze zmianami obowiązującego prawa oraz planowaną od 1 stycznia 2011 r. zmiana zasad oceny potencjału finansowego projektodawcy; 
  • doprecyzowanie zapisów załącznika do dokumentu – wzoru umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu w szczególności w zakresie § 9 dotyczącego ochrony danych osobowych; 
  • wprowadzenie modyfikacji o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu oraz uspójnienie używanych w nim pojęć.

Znowelizowana wersja dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest dostępna do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.