Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja zapisów znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

data publikacji: 14-01-2011

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej zwane Wytycznymi) oraz zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na podstawie zapisów zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym wydatki ponoszone od dnia 1 stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z Wytycznymi (np. przeprowadzanie procedury rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu towaru lub usługi, zawieranie nowych umów w ramach zatrudniania personelu, brak możliwości kwalifikowania nagród jubileuszowych).

Równocześnie w przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2010 r. w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności w brzmieniu określonym w obecnie obowiązujących regulacjach, tj. Wytycznych z dn. 28 grudnia 2009 r. i wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, właściwe są dotychczasowe zapisy bez względu na fakt, że umowy z wykonawcą będą realizowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Również umowy z personelem, do których zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami nie stosuje się zasady konkurencyjności, zawarte do końca 2010 r., pozostają ważne.

W przypadku zamówień wymagających zastosowania zasady konkurencyjności, dla których procedura wyboru wykonawcy została wszczęta do dnia 31 grudnia 2010 r., a umowa z wykonawcą będzie zawierana po dniu 1 stycznia 2011 r., właściwe są zapisy obowiązujące w dniu wszczęcia procedury, tj. zapisy Wytycznych z dn. 28 grudnia 2009 r. Jednocześnie należy zauważyć, iż większość zmian w nowych Wytycznych w zapisach odnoszących się do zasady konkurencyjności polega jedynie na usystematyzowaniu dotychczasowych zapisów i nie wprowadza zasadniczych zmian w samej procedurze wyboru wykonawcy (dotyczy to np. sumowania przedmiotu zamówienia w ramach danego projektu, dokumentowanie przeprowadzonego postępowania protokołem).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż zawarte do dnia 31 grudnia 2010 r. umowy z personelem projektu realizowane po 1 stycznia 2011 r. nie będą wymagały aneksowania z uwagi na nowe regulacje dotyczące zatrudniania personelu. Natomiast umowy zawierane z personelem projektu od dnia 1 stycznia 2011 r. muszą być zgodne ze wszystkimi uregulowaniami zawartymi w nowych Wytycznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.