Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

data publikacji: 14-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 15 grudnia 2010 r. zostało podpisane oraz skierowane do publikacji rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujący program pomocowy z dnia 6 maja 2008 r., który traci moc obowiązującą począwszy od dnia 21 grudnia 2010 r.

Wydanie niniejszego rozporządzenia wynika z obowiązku nałożonego na ustawodawcę w art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370) – tzw. ustawy horyzontalnej. Zgodnie z powyższym przepisem, dotychczasowe rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tracą moc obowiązującą z dniem 20 grudnia 2010 r.

Nowe rozporządzenie w znacznej mierze uwzględnia dotychczas obowiązujące przepisy regulujące zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, niemniej jednak w akcie prawnym wprowadzono szereg zmian o charakterze doprecyzowującym, które wynikają m. in. z dotychczasowych doświadczeń związanych z udzielaniem pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach realizowanych projektów EFS:

  • wprowadzono definicję Beneficjenta, zgodną z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 
  • wprowadzono definicję pracownika, odnoszącą się do definicji
  • zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); 
  • wprowadzono definicję wkładu prywatnego Beneficjenta pomocy; 
  • doprecyzowano, iż przez wniosek o udzielenie pomocy należy rozumieć zarówno wniosek o dofinansowanie projektu, jak również umowę o przystąpieniu do projektu zawartą przez Projektodawcę z Beneficjentem pomocy; 
  • doprecyzowano warunki udzielania pomocy publicznej w przypadku pracowników objętych programem outplacementowym, którzy po otrzymaniu wsparcia szkoleniowego zostali zwolnieni z zakładu pracy – zgodnie z projektowanym rozporządzeniem pomoc publiczna na szkolenia wystąpi jedynie wówczas, gdy pracownik Beneficjenta pomocy zwolniony z zakładu pracy zostanie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy przed upływem okresu 6 miesięcy od dnia zakończenia stosunku pracy; 
  • rozszerzono katalog wydatków objętych pomocą de minimis o pomoc na szkolenia, pomoc na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców oraz pomoc na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.

Równocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż do wniosków o udzielenie pomocy, jak również do umów zawartych na podstawie tych wniosków (umów o dofinansowanie projektu oraz umów wewnątrzprojektowych) zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 grudnia 2010 r.

Do pobrania: