Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

data publikacji: 17-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż Beneficjenci realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązani są do spełnienia kryteriów dostępu określonych w Planie Działania dla Priorytetu VII na rok 2011.

W przypadku Poddziałania 7.1.1 jedno z kryteriów dostępu oznacza iż: Projekt skierowany jest w co najmniej 3 % do osób niepełnosprawnych.

W przypadku Poddziałania 7.1.2: Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR.

Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przez kategorię klient powiatowego centrum pomocy rodzinie rozumieć należy osobę korzystającą ze świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Korzystający ze świadczeń zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 to osoba otrzymująca zarówno świadczenia pieniężne jak i/lub niepieniężne z OPS, a także osoby korzystające ze świadczeń (usług) PCPR finansowanych na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie WUP w Poznaniu wyjaśnia, że w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie pomiędzy PCPR a OPS spełnienie kryteriów dostępu rozpatrywane będzie indywidualnie w stosunku do każdego projektu, tj. każdy podmiot biorący udział w realizacji projektu (lider oraz poszczególni partnerzy) zobowiązani będą do spełnienia właściwego dla siebie kryterium dostępu, tzn. dla Poddziałania 7.1.1 (OPS) – zapewnienie udziału 3 % osób niepełnosprawnych, dla Poddziałania 7.1.2 (PCPR) - według właściwej proporcji wyliczonej dla PCPR, np. 20 % osób niepełnosprawnych.

Przykład: jeżeli do projektu realizowanego wspólnie przez OPS i PCPR skierowano 200 osób ogółem (tabela 3.2.1 wniosku) - 100 z OPS i 100 z PCPR, to liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie ogółem wyniesie co najmniej 23 (tabela 3.2.1 wniosku, status: w tym osoby niepełnosprawne), co najmniej 3 osoby z OPS będącego partnerem i co najmniej 20 osób z PCPR (przy założeniu, że 20 % klientów PCPR to osoby niepełnosprawne).

W celu możliwości weryfikacji przez WUP spełnienia przez Beneficjenta kryteriów dostępu informację – szczegółową metodologię wyliczenia liczby osób w projekcie należy zamieścić we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.