Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty outplacementowe relizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 17-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż w przypadku projektów outpalcementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w sytuacji gdy:

  • osoba, którą wiązał stosunek pracy z jednym pracodawcą oraz dodatkowo wykonywała pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia) zawartej z innym podmiotem (zleceniodawcą), w przypadku gdy umowa o pracę została rozwiązana z pracodawcą przechodzącym procesy adaptacyjno-modernizacyjne, a jednocześnie umowa cywilnoprawna zawarta z innym podmiotem pozostała w mocy – nie powinna uczestniczyć w projekcie outplacementowym do momentu wygaśnięcia ww. umowy cywilnoprawnej. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej dopiero z chwilą wygaśnięcia umowy cywilnoprawnej osoba taka będzie mogła wziąć udział w projekcie outplacementowym o charakterze otwartym (tj. adresowanym do pracowników więcej niż jednego pracodawcy), 
  • uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie outplacementowe w wyniku którego znalazł zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia) trwającej co najmniej 3 miesiące, może w dalszym ciągu korzystać ze wsparcia w ramach projektu, pod warunkiem, iż ww. umowa cywilnoprawna nie została przedłużona ze względu na przechodzenie przez zleceniodawcę procesów adaptacyjno-modernizacyjnych, 
  • osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie outplacementowym jako osoba zwolniona z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w wyniku udzielonego wsparcia podjęła zatrudnienie, a następnie zrezygnowała z nowego zatrudnienia z własnej woli - nie powinna ponownie zostać przyjęta jako uczestnik do projektu. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej wsparcie outplacementowe jest dostępne wyłącznie dla tych osób, które utraciły (lub tracą) pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (z inicjatywy pracodawcy przechodzących procesy adaptacyjno-modernizacyjne), a nie z własnej inicjatywy.