Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 3.2.6 (wersja offline)

data publikacji: 19-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) udostępniła w dniu 5 stycznia br. Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 3.2.6.

Ponadto, w odpowiedzi na liczne zapytania odnośnie daty składania wniosków o płatność w nowej wersji GWP, IZ PO KL przyjęła następujące uregulowania przejściowe:

 • od dnia 5 stycznia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność w GWP 2.1.6 oraz GWP 3.2.6; 
 • od dnia 1 lutego 2011 r. jedyna obowiązującą wersją GWP będzie 3.2.6. Wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 2.1.6 GWP.

Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z punktem nr 5 Instrukcji wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność, stanowiącej załącznik nr 5 do Zasad finansowania PO KL, obowiązują zapisy dotyczące sposobu uwzględniania we wniosku działań na rzecz równości płci.

W nowej wersji Generatora Wniosków Płatniczych w wersji 3.2.6 wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zaktualizowano GWP do wersji wzoru wniosku Beneficjenta o płatność, który obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.; 
 2. Rozszerzono funkcjonalność aplikacji o moduł obsługi Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność; 
 3. Dodano mechanizm automatycznej aktualizacji GWP; 
 4. Przygotowano wersję GWP kompatybilną z systemami 64-bitowymi MS Windows; 
 5. Wprowadzono mechanizm walidacji zgodności formatu importowanych z pliku.XLS danych Załącznika nr 1 do GWP; 
 6. Dodano mechanizm obsługi narzędzia przez osoby niewidome, które korzystają z narzędzi udźwiękowiających takich jak JAWS oraz Windows Eyes; 
 7. W Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność wprowadzono mechanizm pozwalający na regulowanie liczby wyświetlanych pozycji na jednej stronie; 
 8. W Załączniku nr 1 do wniosku Beneficjenta o płatność zmianie uległ mechanizm wprowadzania danych w kolumnie nr 5 Nazwa towaru lub usługi; 
 9. Dodano mechanizm wyświetlania w postaci „dymków” danych wprowadzonych w kolumnie 4 Data zapłaty Załącznika nr 1; 
 10. Ujednolicono wielkość czcionki w wydruku Załącznika nr 1; 
 11. Dodano mechanizm kopiowania całych wierszy i poszczególnych komórek w Załączniku nr 1; 
 12. Na wydruku wniosku pod Załącznikiem nr 1 wprowadzono etykiety „Opracował” oraz „Sporządził”; 
 13. Objęto mechanizmem walidacji następujące kolumny Załącznika nr 1: Numer dokumentu, Numer księgowy lub ewidencyjny, Nazwa towaru lub usługi; 
 14. Zaktualizowano dane słownikowe dla pola 2.3 Działanie; 
 15. Poprawiono mechanizm wyświetlania i wybierania danych w polach 2.2 Priorytet, 2.3 Działanie, 2.4 Poddziałanie; 
 16. Zablokowano do edycji pole 2.8 Płatność – wybór wartości wyłącznie z listy rozwijanej; 
 17. W zakładce Harmonogram wprowadzono mechanizm walidacji – nie można wprowadzić wcześniejszej daty niż data w polu „wniosek za okres do”; 
 18. W części Finanse w zakładce nr 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu dla kolumny nr 2 Stan realizacji zwiększono maksymalną liczbę znaków z 2 000 do 3 500 tysięcy znaków; 
 19. W części Informacje w zakładce nr 11 Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku i nr 12 Informacje na temat problemów/trudności związanych z realizacją projektu, zwiększono maksymalną liczbę znaków z 3 000 do 4 000; 
 20. Wprowadzono komunikat dla zakładki Instytucje Pośredniczące z informacją, że przedmiotowa część przeznaczona jest dla pracowników Instytucji Pośredniczących 
 21. W części Instytucje Pośredniczące rozszerzono funkcjonalność dla pola NIP Beneficjenta o mechanizm obsługujący zagraniczne numery NIP; 
 22. W części Instytucje Pośredniczące dodano mechanizm informujący o nazwie instytucji, która dokonywała weryfikacji wniosku; 
 23. W części Instytucje Pośredniczące wprowadzono pole wniosek o płatność końcową; 
 24. W części Instytucje Pośredniczące wprowadzono pole Koszty pośrednie – ryczałt; 
 25. W zakładce Ostrzeżenie prowadzono informację: „Uwaga: Pojawienie się ewentualnych ostrzeżeń nie powoduje wydruku próbnego. Brak napisu „Wydruk próbny” w funkcji „Drukuj” i „Podgląd” nie przesądza o prawidłowości wypełnionego wniosku”; 
 26. Zaktualizowano instrukcję do wniosku beneficjenta o płatność; 
 27. Zaktualizowano teksty pomocy kontekstowej; 
 28. W stopce wydruku wniosku beneficjenta o płatność wprowadzono numer wersji GWP, z której został wydrukowany wniosek.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina również o dostępnej usłudze wsparcia technicznego (Help-Desk) dla użytkowników Generatora Wniosków Płatniczych. Konsultanci wsparcia dostępni są pod stacjonarnym numerem telefonu: (32) 352 45 60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15. Procedura funkcjonowania Help-Desk znajduje się na stronie http://www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.