Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca środków przekazanych w 2010 roku Beneficjentom realizującym projekty w ramach Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 a niewykorzystanych do 31.12.2010 roku

data publikacji: 19-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z §3 pkt 3 umowy ramowej lub aneksu do umowy ramowej realizacja projektów systemowych następuje zgodnie z zatwierdzonymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu, w których określone są konkretne daty okresu realizacji projektu. Ponadto §4 pkt 1-2 ww. umowy/aneksu mówi, że środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie, do wykorzystania na wskazany rok.

Zgodnie z ww. zapisami, Beneficjenci realizujący projekty systemowe zobowiązani są do zwrotu całości środków niewykorzystanych w 2010 roku (dotyczy to zarówno środków europejskich, jak i środków dotacji celowej). Zgodnie z wytycznymi ujętymi w podrozdziale 3.1.7.1 Zasad finansowania POKL, przedmiotowego zwrotu należy dokonać w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu, tj. do 30.01.2011 roku, przy zachowaniu obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej 2010 do 31.12.2010 roku (zgodnie z informacją przekazaną w piśmie znak WUP XVIII/2/57-9132/99.8/10 z 20.12.2010 roku).