Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie udzielane w ramach Priorytetów VI i VII PO KL – wiek uczestników projektu

data publikacji: 24-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż wsparcie oferowane w ramach Priorytetów VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu aktywizację zawodową, a zatem powinno być kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej.

Co do zasady w przypadku działań aktywizacyjnych realizowanych w ramach Priorytetu VI obowiązuje jednakowy wiek (15-64 lata) dla kobiet i dla mężczyzn (zgodnie z definicją osoby pozostającej bez zatrudnienia, zamieszczoną w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL). Wyjątek stanowi Działanie 6.1.3 realizowane w sposób systemowy przez Powiatowe Urzędy Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy). Dla Działania 6.1.3 obowiązuje następujący przedział wiekowy wynikający z przepisów ww. ustawy: 18-60 lata dla kobiet oraz 18-65 lat dla mężczyzn.

Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowana w ramach Priorytetu VII, podobnie jak w przypadku Priorytetu VI, może być kierowana do osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), przy czym stosowane jest jednolite podejście zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

Powyższa interpretacja dotyczy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, obowiązującego od dnia 1 czerwca 2010 r., w którym doprecyzowane zostały kwestie odnoszące się do wieku uczestników projektów (w szczególności w Priorytecie VII) oraz projektów, które zostały wybrane do dofinansowania na podstawie powyższego dokumentu. Natomiast w odniesieniu do poprzednich wersji SzOP, w których zapisy dotyczące wieku w przypadku niektórych działań nie były precyzyjnie określone (w szczególności w Działaniach 6.3 i 7.3 oraz 7.2.1) powyższa interpretacja nie powinna być stosowana.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmienione Zasady systemu sprawozdawczości PO KL, zgodnie z którymi do kategorii osób w wieku 15-64 lata należy zaliczać osoby, które ukończyły 15 lat (licząc od dnia 15 urodzin uczestnika projektu) i nie ukończyły 65 lat (licząc od dnia poprzedzającego dzień 65 urodzin). Zasady sytemu sprawozdawczości PO KL nie przesądzają o kwalifikowalności wydatków poniesionych w związku z aktywizacją uczestników projektu. Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej PO KL istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w projekcie osób przy uwzględnieniu roku kalendarzowego ich urodzenia, a nie dokładnej daty urodzenia. Jednocześnie ukończenie przez uczestnika 65 lat w trakcie realizacji projektu, nie oznacza automatycznie, że wydatki poniesione na jego aktywizację są niekwalifikowalne, gdyż o kwalifikowalności przesądza fakt spełnienia przesłanek decydujących o możliwości objęcia wsparciem w chwili przystąpienia do projektu tj. złożenia deklaracji uczestnictwa. Tym samym osoby, które rozpoczęły udział w projekcie przed ukończeniem 65 roku życia mogą go kontynuować nawet wykraczając czasowo poza rok kalendarzowy, w którym ukończyły 65 rok życia.