Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca odsetek bankowych w projektach realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

data publikacji: 22-06-2012

W związku ze zgłaszanymi przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa wielkopolskiego wątpliwościami odnośnie postępowania z odsetkami na rachunku bankowym, powstałymi z kwoty dofinansowania, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 8 umowy o dofinansowanie projektu „Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej”. W przypadku realizacji przez Powiatowe Urzędy Pracy projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy stosować przepisy zawarte w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie, zgodnie z Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011 roku, odsetki zgromadzone przez beneficjenta na rachunku bankowym od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi na wskazany przez właściwą IP rachunek. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego odsetki stanowią dochód beneficjenta.