Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3 PO KL - po protestach

data publikacji: 31-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2011 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Do pobrania: