Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Opodatkowanie środków otrzymanych przez partnera w ramach projektu partnerskiego

data publikacji: 04-02-2011

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania środków otrzymanych przez partnera na pokrycie wydatków w ramach projektu partnerskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umowa partnerską. Przedmiotowa umowa określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że „partner” to równorzędny wobec lidera – beneficjenta podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, etc. Partner – na równi z liderem projektu odpowiada za prawidłową realizację projektu, posiada te same prawa i obowiązki i w ten sam sposób powinien być traktowany, także w odniesieniu do otrzymywanych przez niego środków przeznaczonych na sfinansowanie zadań realizowanych w związku z projektem.

Środki przekazywane na realizację projektów realizowanych w formie partnerstwa, zarówno beneficjentowi, jak i partnerowi, powinny być traktowane – na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zasadniczo obowiązującej od dnia 31 grudnia 2009 r. – jako dotacje rozwojowe, mimo, że najpierw były przekazywane na konto beneficjenta (lidera projektu).

Dodatkowo, zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe, środki dotacji rozwojowej, otrzymane w latach ubiegłych przez beneficjenta i następnie przekazane parterowi projektu realizującego projekt partnerski na podstawie art. 28 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są zwolnione z opodatkowania również po stronie partnera.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż IZ PO KL ustala z MF, czy analogiczna interpretacja może zostać zastosowana do środków przekazanych partnerowi od 1 stycznia 2010 r. Niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska od MF, zostanie ono przekazane do wiadomości publicznej.