Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady stosowania nowego rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

data publikacji: 04-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598), do wniosków o udzielenie pomocy złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz umów zawartych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z tym, że przez wniosek o udzielenie pomocy należy rozumieć nie tylko wniosek o dofinansowanie, ale również umowę wewnątrzprojektową (np. w przypadku projektów otwartych, w których projektodawca jest podmiotem udzielającym pomocy), przepisy rozporządzenia z 6 maja 2008 r. będą stosowane w przypadku, gdy:

  • wniosek o dofinansowanie został złożony przed 21 grudnia 2010 r. przez podmiot będący beneficjentem pomocy publicznej (np. gdy przedsiębiorca składa projekt dla własnych pracowników) – wówczas umowa o dofinansowanie zawarta z takim podmiotem powinna być zgodna z dotychczas obowiązującymi przepisami (bez względu na datę zawarcia tej umowy); 
  • w przypadku, gdy umowa wewnątrzprojektową (np. umowa na świadczenie usług szkoleniowych lub doradczych) została zawarta z przedsiębiorcą przed 21 grudnia 2010 r.

W pozostałych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy nowego rozporządzenia. Dotyczy to również sytuacji, w której wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przed 21 grudnia, natomiast umowa wewnątrzprojektową, stanowiąca w danym przypadku wniosek o udzielenie pomocy, zostanie zawarta po 21 grudnia. Wówczas zapisy wniosku o dofinansowanie powinny zostać dostosowane w tej części do nowego rozporządzenia, m. in. poprzez uwzględnienie aktualnie obowiązującej definicji pracownika, zgodnej z przepisami nowego rozporządzenia.

Ta sama zasada dotyczy projektów wieloetapowych, w ramach których przewidziano kilka edycji wsparcia (np. szkoleń lub doradztwa) kierowanego do przedsiębiorców na podstawie zawartych z nimi umów wewnątrzprojektowych. Jeżeli realizacja takiego projektu rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, natomiast umowy z przedsiębiorcami w ramach kolejnej rundy szkoleniowej będą zawierane po 21 grudnia 2010 r. – wówczas również umowy te powinny zostać dostosowane do nowego rozporządzenia, obowiązującego w dniu zawierania umowy.

Równocześnie należy przypomnieć, iż definicja pracownika zawarta w rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2010 r. dotyczy wyłącznie projektów objętych pomocą publiczną – w pozostałych przypadkach osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą nadal brać udział w realizowanych projektach.