Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badania ewaluacyjne zrealizowane na zlecenie WUP w Poznaniu w 2010 r.

data publikacji: 07-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. zakończyła realizację zleconych w 2010 r. przez Instytucję Pośredniczącą następujących badań ewaluacyjnych:

  1. „Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy”
    Wśród głównych celów badania wyróżniono: analizę komplementarności działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ocenę wpływu wdrażania PO KL na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w województwie wielkopolskim oraz identyfikację wyzwań dla realizacji PO KL w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie. 
  2. „Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim”
    Wśród głównych celów badania wyróżniono: analizę wpływu dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim oraz identyfikację potrzeb oraz obszarów wymagających szczególnego wsparcia w ramach edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (w tym zawodowego) na terenach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie województwa.
  3. "Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce”
    Wśród głównych celów badania wyróżniono: identyfikację kluczowych barier, które utrudniają bądź uniemożliwiają integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie w województwie wielkopolskim, ocenę stopnia realizacji form wparcia, mających na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem lub wykluczonym społecznie w województwie oraz ocenę skuteczności wdrażania Priorytetu VII w województwie wielkopolskim.

Powyższe badania ewaluacyjne pozwoliły na zdefiniowanie wniosków i rekomendacji, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia dynamiki osiągania wartości wskaźników PO KL oraz zwiększenia efektywności wdrażania Programu.

Pliki do pobrania: