Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - zmiany

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały znowelizowane Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL). W/w dokument został opracowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z wdrażania PO KL oraz uwagi zgłoszone podczas konsultacji, przez instytucje zaangażowane w realizację PO KL. Powyższa wersja dokumentu w województwie wielkopolskim obowiązuje od dnia 18 maja 2008 r.

Najważniejsze zmiany zapisów w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL to:

 1. Rozszerzenie zapisów dokumentu o procedurę zmiany Planu Działania (PD).
  IZ PO KL dopuściła możliwość dokonywania zmiany PD w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych potrzebą poprawy efektywności i racjonalności realizacji założeń PD
  i aktualizacji jego treści;
 2. Szczegółowe określenie procedury wyboru i realizacji projektów indywidualnych kryteriów wyboru takich projektów;
 3. Dodanie zapisów rozszerzających prawa wnioskodawcy, w tym:
  1. umożliwienie wnioskodawcy wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie projektu
   z dalszej procedury udzielania dofinansowania (podrozdział 6.2) 
  2. umożliwienie pisemnego wystąpienia wnioskodawcy do IOK o udostępnienie dokumentów związanych z oceną złożonego przez niego wniosku (podrozdział 6.2) 
  3. umożliwienie uzupełnienia lub/i skorygowania złożonego wniosku o dofinansowanie lub/i złożonych wraz z nim załączników, jeżeli IOK dopuści taką możliwość i wprowadzi takie przepisy w dokumentacji konkursowej; 
 4. Rozszerzenie składu Komisji Oceny Projektów oraz wprowadzenia możliwości uczestnictwa w posiedzeniu KOP obserwatorów. 
 5. Doprecyzowanie warunków, jakie musi spełnić osoba, ubiegająca się o pełnienie funkcji asesora, w zakresie pozostawania w stosunku pracy z IOK; 
 6. Wyraźne określenie sytuacji, w których obligatoryjnie wymagane jest zasięgnięcie opinii eksperta (o którym mowa w art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) w procesie oceny projektu. Ponadto wprowadzono możliwość zasięgania przez IOK opinii dodatkowych ekspertów (spoza listy prowadzonej przez MRR) w innych przypadkach. 
 7. Przekazanie kompetencji do IP w porozumieniu z IOK, do tworzenia i określenia zasad uruchomienia rezerwy finansowej przeznaczonej na ewentualne odwołania wnioskodawców; 
 8. Pozostałe zmiany, w znowelizowanej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów
  w ramach PO KL, dotyczą przede wszystkim doprecyzowania zapisów dokumentu, celem uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w nowelizowanych Zasadach… uwzględniono, niezbędne do właściwej realizacji Programu, zapisy z Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym, które zostały uchylone z dniem 25 marca 2008 r.

 
Zobacz: Ważne dokumenty