Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja dokumentu Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 21-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki znowelizowała dokument Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dokumencie zostały wprowadzone następujące zmiany:
• dodano nowy rozdział dotyczący beneficjentów pomocy publicznej (zasady kwalifikowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmioty wyłączone z możliwości uzyskania pomocy);
• omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące weryfikacji pomocy publicznej na etapie podpisywania umów o dofinansowanie projektu;
• omówiono obowiązki związane z udzieleniem pomocy oraz sprawozdawaniem z udzielonej pomocy;
• dodano rozdział dotyczący zasad rozliczania projektów objętych pomocą publiczną na etapie realizacji projektu (m.in. sposób dokumentowania wydatków objętych pomocą publiczną, wnoszenie wkładu w różnych formach, sposób przedstawiania wydatków objętych pomocą publiczną we wnioskach o płatność);
• dodano wzór minimalnego zakresu list kontrolnych dla członków KOP oraz list kontrolnych do weryfikacji pomocy publicznej we wnioskach o płatność oraz przy dokonywaniu kontroli projektu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż znowelizowana wersja przedmiotowego dokumentu obowiązuje od 10 lutego 2011 r.

Plik do pobrania:

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki