Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

KOP w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe rozpocznie się w dniu 14 lipca 2008 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostaną poprawnie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.