Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór uczestników na II Ponadnarodowe Forum Partnerskie

data publikacji: 21-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL ogłasza nabór uczestników na II Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie się na przełomie I i II kwartału br. w Warszawie. Celem Forum jest stworzenie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy ze Szwecji, Finlandii oraz Niemiec (prawdopodobnie region Turyngii) i Litwy. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 85 instytucji, w tym ok. 40 z Polski i 45 z zagranicy.

Warunki naboru:
W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:
• realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy (przed złożeniem zgłoszenia proponuje się sprawdzenie z IP/IP2 możliwość rozszerzenia projektu o komponent);
• podmioty o przyznanym dofinansowaniu, ale bez podpisanej umowy;
• podmioty planujące składanie wniosku w 2011 r.;
Wstępny zakres obszarów tematycznych na Forum został określony na podstawie tematów konkursów ogłoszonych u partnerów ponadnarodowych i dotyczy między innymi:
• Adaptacyjność, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, pracodawców i przedsiębiorstw;
• Modernizacja instytucji rynku pracy;
• Integracja społeczna;
• Tworzenie sieci krajowych i ponadnarodowych na rzecz zapewnienia wsparcia w zakresie zapotrzebowania na siłę roboczą, mobilność siły roboczej;
• Zarządzanie wiedzą, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji MŚP.

Należy podkreślić, że nie jest to zamknięta lista obszarów i tematów. Stąd też gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania fiszek projektowych nawet jeśli w chwili obecnej dany projekt nie wpisuje się bezpośrednio w w/w tematy. Wszystkie fiszki projektowe będą gromadzone w bazie danych Krajowej Instytucji Wspomagającej i analizowane, umożliwiając znalezienie partnera nie tylko podczas planowanego Forum.

O zakwalifikowaniu instytucji do uczestnictwa w Forum będzie decydować dopasowanie do fiszek partnerów ponadnarodowych, które spływają równolegle oraz kolejność zgłoszeń. Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, zostanie stworzona lista rezerwowa. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Forum któregoś z uczestników, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna instytucja z listy rezerwowej.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić po angielsku załączoną fiszkę i przesłać ją do dnia 1 marca 2011 roku, na adres: maciej.zmyslowski@cpe.gov.pl

Uwaga:
Językiem Forum będzie język angielski. Każda zakwalifikowana instytucja może delegować do prac Forum tylko jedną osobę. Przesłane fiszki zostaną upublicznione na portalu KIW PO KL, zarówno fiszki instytucji zakwalifikowanych (z propozycją doboru partnerów do rozmów), jak i znajdujących się na liście rezerwowej (w części portalu poświęconej szukaniu partnerów ponadnarodowych). Przesłanie fiszki jest traktowane jako zgoda na jej upublicznienie. Podkreślamy również, że Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL będzie wspierać danego Beneficjenta w poszukiwaniu partnerów.

W załączeniu fiszka projektowa współpracy ponadnarodowej (TRANSNATIONAL COOPERATION PROJECT FICHE).