Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podwójne finansowanie w ramach projektu systemowego pt. "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 24-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niedozwolone jest podwójne finansowanie tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, w szczególności zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż niedopuszczalne jest pobieranie przez danego stypendystę świadczeń stypendialnych zarówno z Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” jak i Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO KL – nawet, jeżeli pobierane stypendia dotyczą różnych okresów. Ponadto WUP w Poznaniu zawiadamia, iż dopuszczalne jest pobieranie przez tę samą osobę stypendium doktoranckiego (w ramach Priorytetu IV lub Priorytetu VIII PO KL) i jednocześnie grantu badawczego lub stypendium, które jest świadczeniem celowym, finansowanym z krajowych środków publicznych (innych niż środki EFS lub EFRR).

Należy jednakże zaznaczyć, że w sytuacji pobierania świadczenia o charakterze stypendialnym (w tym grantu badawczego) współfinansowanego ze środków innych, stypendium dostępne ze środków PO KL (Priorytet IV lub Priorytet VIII) nie przysługuje w pełnej wysokości, ale w kwocie stanowiącej jedynie dopełnienie do kwoty ustalonej przez WUP w Poznaniu zgodnie z przypisami nr 71 i 75 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.