Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Możliwość wykorzystania dodatkowych środków finansowych na rok 2011 w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

data publikacji: 01-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z uwagi na pozostałe do wykorzystania środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację projektu w 2011 roku. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przeanalizowanie założeń Państwa projektu i złożenie w terminie do dnia 4 marca br. wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zwiększoną wartość projektu. Wraz z wnioskiem należy złożyć pismo przewodnie informujące o kwocie zwiększonej wartości dofinansowania.

Jednocześnie zaznaczam, iż w przypadku zwiększenia wnioskowanej kwoty, zmianie ulega również wartość wkładu własnego Beneficjenta.