Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dla Beneficjentów realizujących projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

data publikacji: 02-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wszystkie złożone w 2010 roku wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, otrzymają dofinansowanie w wysokości wnioskowanej kwoty. 

W związku z tym, iż suma kwot dofinansowania ww. projektów przekracza zaplanowaną na 2010 rok alokację środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 w województwie wielkopolskim, tj. 10 000 000 zł, kwota alokacji na 2010 rok zostanie proporcjonalnie zwiększona do całkowitej wartości projektów przyjętych do realizacji. Natomiast wysokość alokacji na nabór wniosków w 2011 roku zostanie odpowiednio umniejszona. 

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że ogólna kwota przeznaczona na realizację projektów systemowych nie ulegnie zmianie, a tym samym wynosić będzie 58 298 411 zł.