Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 02-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza organy prowadzące Szkoły Podstawowe na terenie województwa wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”.

Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, iż będzie to ostatni nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie IP PO KL zastrzega sobie możliwość uruchomienia dodatkowego naboru wniosków w przypadku iewykorzystania całości alokacji.

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 02 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 061 846 38 85 lub 061 846 38 86.