Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja o zmianach w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

data publikacji: 03-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od 1 lutego br. obowiązuje zmieniona ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Przedmiotem wprowadzanych zmian jest m. in. rozszerzenie definicji osoby bezrobotnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. „l” status osoby bezrobotnej przysługuje osobie, która „nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników”.

W związku z powyższym powodem do wykreślenia osoby z rejestru bezrobotnych jest objęcie jej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tytułu np. pobierania stypendium szkoleniowego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W celu uniknięcia wyrejestrowania z powiatowego urzędu pracy istnieje możliwość dobrowolnego zrzeczenia się w/w stypendium. Projektodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie uczestników szkoleń.