Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

KOP w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.2.1/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.2.1/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2008 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostaną poprawnie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.