Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca naliczania odsetek w ramach realizowanych projektów

data publikacji: 08-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 roku, za dzień złożenia wniosku o płatność zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności uznaje się dzień złożenia wniosku do Instytucji Pośredniczącej lub termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. Niezłożenie wniosku w określonym terminie powoduje sankcję w postaci naliczenia odsetek, w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Przedmiotowe odsetki będą naliczone również w przypadku, gdy wniosek o płatność zostanie złożony w określonym terminie do Instytucji Pośredniczącej, a następnie wycofany na prośbę Beneficjenta. Taka sytuacja powoduje, iż Beneficjent nie dochował obowiązku w zakresie złożenia wniosku o płatność w terminie zgodnym z harmonogramem płatności.