Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

data publikacji: 09-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza Wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wytyczne mają zastosowanie dla Projektodawców zamierzających wziąć udział w konkursach, które zostaną ogłoszone przez WUP w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Do pobrania: