Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca aneksowania umów

data publikacji: 09-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22.11.2010 r. oraz Zasad finansowania PO KL z dnia 21.12.2010 r. wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przed dniem 01.01.2011 r., nie wymagają dostosowania zawartych w nich zapisów. Nie dotyczy to projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach Priorytetu VII oraz PUP w ramach Poddziałania 6.1.3. Jednocześnie Beneficjenci, którzy zawarli umowy o dofinansowanie, mogą wnioskować o aneksowanie umowy uwzględniające zapisy nowych dokumentów programowych. Należy zaznaczyć, iż w ramach aneksu Beneficjent akceptuje wszystkie warunki umowy, tj.:

  • zgodnie z punktem 1.4.1 Zasad finansowania PO KL system przekazywania zaliczek, gdzie przekazanie kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu może nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku, gdy wniosek jest prawidłowy) albo po odesłaniu Beneficjentowi wniosku do poprawy. Kolejna transza może zostać wypłacona tylko wtedy, gdy Projektodawca rozliczają co najmniej 70% łącznej kwoty dofinansowania otrzymanej na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta dalszych wyjaśnień oraz w przypadku nie stwierdzenia przesłanek do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 
  • zgodnie z punktem 1.4.1 Zasad finansowania PO KL odsetki bankowe zgromadzone przez Beneficjenta na rachunku bankowym projektu stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi.