Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca dofinansowania projektów, które po uwzględnieniu środka odwoławczego nie otrzymały dofinansowania z powodu niewystarczającej puli środków pieniężnych, tzw. „puli protestowej”

data publikacji: 15-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2011 r. zostaje uruchomiona procedura przyznania dofinansowania dla tych projektów, które w wyniku ponownej oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do uzyskania dofinansowania. Dotyczy to projektów, które zostały złożone do Instytucji Pośredniczącej w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2010 r. Dofinansowanie otrzymają te projekty, które podczas powtórnej oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego przekroczyły próg punktowy ustalony dla posiedzenia Komisji Oceny Projektów, na którym dany wniosek był oceniany po raz pierwszy, na którym dostępne były środki na dofinansowanie projektów. Środki na dofinansowanie w/w projektów będą przeznaczone z alokacji przewidzianej na kolejne lata realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

Powyższe działania są spowodowane faktem, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2010 r. dla konkursów ogłoszonych w roku 2010 obowiązywała, wydzielona z ogólnej kwoty dostępnej na konkurs alokacji, 5% rezerwa finansowa przeznaczona na procedurę odwoławczą. Ograniczona kwota zarezerwowanych środków nie pozwalała na dofinansowanie wszystkich projektów, co do których pozytywnie został rozpatrzony środek odwoławczy. Natomiast zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicząca może przeznaczyć więcej niż 5% alokacji z konkursu w celu dofinansowania projektów, które podczas ponownej oceny merytorycznej uzyskały odpowiednio wysoką liczbę punktów.

W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż beneficjenci, dla których zachodzi w/w okoliczność, zostaną poinformowani pisemnie o możliwości realizacji projektu.

Informacje o podpisanych w ramach w/w procedury umowach o dofinansowanie projektu z beneficjentami, których wnioski otrzymały dofinansowanie będą sukcesywnie ogłaszane na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs.