Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków w trybie systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

data publikacji: 16-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru województwa wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 16 marca 2011 r. od godziny 7.30 do dnia 31 marca 2011 r., do godziny 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wraz z Informacją dotycząca naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce
Menu/Konkursy/Nabór projektów