Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki

data publikacji: 21-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powtarzającymi się pytaniami ze strony beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Kapitał Ludzki (PO KL), dotyczącymi niektórych zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (wersja z 1 stycznia 2011 r.), Instytucja Zarządzająca PO KL zaktualizowała przedmiotowy dokument.
Wprowadzone zmiany obejmują doprecyzowanie:
1. sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej [pkt 2 Beneficjent (projektodawca) zawarty w części II instrukcji];
2. zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.5 Oddziaływanie projektu wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy osiągnięcie celu głównego i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników nie przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji danego Priorytetu PO KL;
3. zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy:
a) w akapicie dotyczącym rocznego obrotu projektodawcy/projektodawcy i partnerów doprecyzowano zapisy, wskazując, iż mowa jest o obrotach za poprzedni zamknięty rok obrotowy;
b) w tym samym akapicie podano definicję obrotu jako „sumy przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych”;
4. zapisów dotyczących wypełniania pkt. 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem (we fragmencie instrukcji traktującym o zlecaniu realizacji zadań lub istotnej ich części na zewnątrz usunięto zapis dotyczący obowiązku wskazania sposobu wyboru wykonawców);
5. części dotyczącej kosztów bezpośrednich (zapis iż „zadania wymienione w szczegółowym budżecie projektu muszą być zgodne z zadaniami opisanymi w punkcie 3.3. Zadania” zastąpiono zapisem, iż zadania wymienione w punkcie 3.3. Zadania przenoszone są automatycznie do szczegółowego budżetu projektu);
6. części dotyczącej kosztów pośrednich (zmieniono opis pola „Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem”. Wskazany przez projektodawcę limit jest automatycznie przenoszony do pozostałych pól, w których wykazywany jest procent kosztów pośrednich dla poszczególnych lat realizacji projektu zarówno w szczegółowym budżecie jak i w Budżecie projektu. Procent, który wcześniej był wyliczany automatycznie przez Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL nie ma już wyłącznie charakteru informacyjnego i jest zgodny z limitem wskazanym przez projektodawcę).
7. instrukcji do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL.
Wersja dokumentu opatrzona numerem 6.4.2 i zawierająca wszystkie ww. doprecyzowania została zintegrowana z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych PO KL.
W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe oraz nabory projektów systemowych ogłoszone poczynając od II kwartału 2011 r. obowiązują zapisy znowelizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (wersja 6.4.2) opatrzonej datą 1 kwietnia 2011 r.

Plik do pobrania:
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL, wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2011 r. (.pdf)