Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 21-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 21.03.2011r. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 31.03.2011r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.