Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach otwartych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających konkursach otwartych, w ramach następujących Działań/ Poddziałań:

 • 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,
 • 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie,
 • 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich,
 • 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej,
 • 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
 • 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
 • 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
 • 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności,
 • 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
 • 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
 • 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
 • 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
 • 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego,
 • 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
 • 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.