Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/POKL/8/D.1.1/11

data publikacji: 21-03-2011

W terminie od 21.03.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Od dnia 21.03.2011 roku  do 18.04.2011 roku
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
 Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można składać wnioski wpisujące się w następujące tematy:
·       Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity,
·       Wsparcie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług – informacyjnych, doradczych i finansowych – dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
·       Działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
100% za wyjątkiem projektów zawierających elementy pomocy publicznej (w takiej sytuacji poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od wysokości wkładu własnego)
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota
10 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/8/D.1.1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/8/D.1.1/11
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt.6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/11
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

*Wskazane Działanie oznacza wyłącznie, iż Instytucja Pośrednicząca przeznacza środki zabezpieczone w ramach ww. Działania na finansowanie projektów innowacyjnych i nie powoduje, iż do tego rodzaju projektów mają zastosowanie zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.

Dokumentacja konkursowa