Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 23-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 07-08.02.2011 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe:

Do pobrania:

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (.pdf)