Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ustalenia podjęte na grupie roboczej ds. finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 24-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 21 lutego br. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Pośredniczących (IP) oraz Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących 2 (IP2) komponentu centralnego i regionalnego PO KL.

W trakcie spotkania poruszono kwestie problemowe dotyczące zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne) oraz w Zasadach finansowania PO KL oraz przepisów przejściowych do Wytycznych i Zasad.

Ustalenia podjęte na grupie roboczej ds. finansowych:

I. Przepisy przejściowe

  • W związku z wprowadzeniem w Zasadach finansowania PO KL zmiany, zgodnie z którą za dzień złożenia wniosku o płatność do właściwej IP/IP2 uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego, Instytucja Zarządzająca PO KL rekomenduje Beneficjentom wysyłanie wniosków o płatność do właściwej instytucji w sposób umożliwiający potwierdzenie daty nadania (np. listem poleconym) w celu uniknięcia wątpliwości dotyczących nieterminowego nadania przedmiotowego dokumentu i konsekwencji w postaci naliczania odsetek zgodnie z art. 189 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

II. Zatrudnianie personelu

  • W związku z wątpliwościami jak należy rozumieć „osoby zatrudnione” w kontekście zapisu Wytycznych, zgodnie z którym personelem projektu nie mogą być osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie, Instytucja Zarządzająca PO KL ustaliła, iż poprzez „osoby zatrudnione” należy rozumieć osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie stosunku pracy. W związku z powyższym, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym eksperci zatrudnieni przez IP/IP2 w ramach umów cywilnoprawnych do oceny projektów w ramach PO KL) nie powinny być traktowane jako osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL.