Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana zapisów dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 29-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż została zmieniona Dokumentacja konkursowa dla konkursu POKL/9.1.1/1/11otwartego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W przedmiotowej Dokumentacji ulega zmianie punkt 2.4.8 oraz 4.7. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz zmieniona Dokumentacja konkursowa dla konkursu nr: POKL/9.1.1/1/11 znajdują się
w zakładce Konkursy/Nabór projektów