Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamkniety PO KL/6.1/1/11

data publikacji: 30-03-2011

W terminie od 30 marca 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 30.03.2011r.
do dnia 28.04.2011 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP)
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1
i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.
Dopuszcza się możliwość występowania
o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego
pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt.
W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 • organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 • realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  • subsydiowanie zatrudnienia,
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
  i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów
  z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe),
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.1/1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych
*nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota
25 312 921,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.1/1/11
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl